Przetargi.pl
prowadzenie kantyn dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim i Oddziale Zewnętzrnym w Buniewicach

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Tadeusza Kościuszki 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3820939 , fax. 091 3820939 wew. 113
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Tadeusza Kościuszki 13 13
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3820939, fax. 091 3820939 wew. 113
  REGON: 00032117000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  prowadzenie kantyn dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim i Oddziale Zewnętzrnym w Buniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kantyny dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim i Oddziale Zewnętzrnym w Bunieweicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 550000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach