Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin

Zakład Karny Wierzchowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-530 Wierzchowo, ul. Szkolna 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3618569 w. 245 , fax. 094 3618589
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Wierzchowo
  ul. Szkolna 8 8
  78-530 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3618569 w. 245, fax. 094 3618589
  REGON: 00060196900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - mięso wieprzowe gulaszowe -6000 kg, mięso wołowe kl.II-2200 kg Część II- blok mielony-800 kg, blok mortadelowy-1500 kg, blok szynkowy- 300 kg, kaszanka- 1000 kg, kiełbasa biała-300kg,biwakowa-1500kg,jarmarczna-1500kg,kanapkowa-1500kg kozacka-1500 kg, krakowska parzona-1300kg,podlaska-700kg,podwawelska-140kg,rawska 140kg toruńska-700kg,parówki-1600 kg, pieczeń wiejska-800kg,salceson włoski-900kg serdelki-1600kg,szynka wieprzowa-140kg,ogonówka wieprzowa -140kg, wątroba wieprzowa -1800 kg, pasztet zapiekany -800kg,szynka delikatesowa-140 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach