Przetargi.pl
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2011 ROKU

Urząd Gminy Ustronie Morskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2/1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3514190 , fax. 094 3515597
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie
  ul. Rolna 2/1 2/1
  78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3514190, fax. 094 3515597
  REGON: 00054544900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustronie-morskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2011 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkół ( Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego 8 w 2011 roku . Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na częściowy zakres usług. Przedmiot zamówienia (zadania) realizowany będzie na n/w trasach i obejmuje dowóz i odwóz.: TRASA 1 - dowóz godz. 7.30 Rusowo - Kukinia -Ustronie Morskie - godz. 7.50 (7.30) Rusowo centrum - Rusowo górka- Rusowo II- Kukinia przystanek- Kukinia staw - Kukinia Super Fish - Ustronie Morskie szkoła (7.50) TRASA 2 - odwóz - godz. 12.35 Ustronie - Kukinka - Rusowo- Kukinia - Ustronie Morskie - godz. 13.25 (12.35) Ustronie ul. Polna - p. Kucharycz - Europa- p. Szydłowski - Kukinka- Rusowo - Rusowo górka - Rusowo II - Kukinia przystanek- Kukinia staw - Kukinia Super Fish- p. Baryło - Olszyna - Ustronie Morskie Szkoła (13.25) TRASA 3 - odwóz godz. 13.30 Ustronie Morskie - Kukinia- Rusowo - godz. 13.50 (13.30) Ustronie Morskie - Kukinia Super Fish- Kukinia staw- Kukinia przystanek - Rusowo II - Rusowo górka - Rusowo centrum (13.50) TRASA 4- odwóz godz. 14.25 Ustronie Morskie - Kukinia- Rusowo godz. 14.45 (14.25) Ustronie Morskie - Kukinia Super Fish- Kukinia staw- Kukinia przystanek - Rusowo II - Rusowo górka - Rusowo centrum (14.45) TRASA 5 - odwóz - godz. 14.35 Ustronie - Kukinka- Rusowo- Kukinia- Ustronie Morskie - godz. 15.25 (14.35) Ustronie ul. Polna- p. Kucharycz - Europa- p. Szydłowski- Kukinka- Rusowo - Rusowo górka - Rusowo II - Kukinia przystanek- Kukinia staw - Kukinia Super Fish- p Baryło - Olszyna - Ustronie Morskie Szkoła (15.25)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstąpił od wniesienia wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustronie-morskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach