Przetargi.pl
Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36/38
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0 94 35 51 400 , fax. 0 94 35 51 404
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego 36/38 36/38
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0 94 35 51 400, fax. 0 94 35 51 404
  REGON: 33102915400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium (budynek hali Milenium, budynek socjalno-administracyjny, budynek basenowy) przy ul. Łopuskiego przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca w następujący sposób: w godzinach otwarcia kompleksu tj. od 7.00 do 22.00 - dwóch pracowników ochrony , w tym jeden będący non stop na stanowisku kontroli (przed monitorami kamer) a drugi prowadzący stały obchód wewnątrz i wokół obiektów MOSiR (również w okolicach hali sportowej Łuczniczka) poza godzinami otwarcia tj od 22.00 do 7.00 - jeden pracownik ochrony 2. Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zwanego Hala Łuczniczka we wszystkie dni miesiąca w godzinach otwarcia obiektu tj.: od 6.30 do 22.30 - jeden pracownik ochrony. Po zamknięciu obiektu tj. od 22.30 do 06.30 monitoring elektroniczny w oparciu o transmisję radiową i telefoniczną całego obiektu. W skład ochrony obiektu wchodzi: budynek hali Łuczniczka, boiska sportowe za halą Łuczniczka (w sezonie zimowym lodowisko), Euroboisko, parking przed halą Łuczniczka. Do zadań ochrony, poza wynikającymi z ochrony fizycznej, należeć będzie wydawanie kluczy do pomieszczeń obiektu, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu oraz zapalanie i gaszenie świateł na zajęciach treningowych i szkolnych. 3. Monitoring elektroniczny sali sportowej przy ul. Wąskiej przez wszystkie dni miesiąca po godzinach urzędowania tj. 22.30 - 7.00 4. Konwoje kasowe jeden raz dziennie we wszystkie dni miesiąca. Konwoje kasowe winny odbywać się w terminach określonych przez dział księgowości zamawiającego 5. W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. 6. Pracownicy ochrony winni być umundurowanie lub ubrani w jednakowe garnitury z plakietkami identyfikacyjnymi. 7. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach, b) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, c) prowadzenia książki ewidencji kluczy do pomieszczeń w ochranianych obiektach, d) prowadzenia książki ewidencji osób dyżurujących w ochranianych obiektach, wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, e) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników MOSIR o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów, f) nie wpuszczaniu na teren ochranianych obiektów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, g) nie wpuszczania na teren ochranianych obiektów akwizytorów, h) interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i na terenie ochranianym, i) nie wpuszczania na teren ochranianych osób postronnych po godzinach pracy, j) doradzania Zamawiającemu w zakresie doboru środków, metod i technik ochrony adekwatnych do zagrożeń i specyfiki działalności Zamawiającego, k) zaznajomienie pracowników MOSIR z procedurami ochrony, l) podejmowania właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub jego bezpośredniego sąsiedztwa podejrzanych toreb, paczek itp., m) skutecznego reagowania w przypadku innych zagrożeń, n) prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów szczególnie w godzinach nocnych, o) utrzymywania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi własnej Agencji Ochrony, p) zapewnienia interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 5 minut od wszczęcia alarmu, q) współpracy z Policja i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach i na terenie do nich przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof , losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia, 8. W ramach usług monitoringu drogą radiową Wykonawca a) przyłączenia lokalnego systemu dyskretnego ostrzegania zainstalowanego w budynkach (obiektach) do Centrum Operacyjnego Wykonawcy, b) stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) obowiązek całodobowego dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) oraz usług serwisowych najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia uszkodzeń lub usterek, d) zapewnienia patrolu interwencyjnego, który w przypadku alarmu dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym, niż 5 minut, e) niezależnie od przesłanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, codziennej kontroli monitorowanych obiektów wykonywanych przez patrol interwencyjny, f) ochrona osób i mienia będzie wykonywana w systemie monitoringu drogą telefoniczną i radiową, całodobowo we wszystkie dni tygodnia i roku, g) Wykonawca powinien mieć całodobowo działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie zgodne z prawem niezbędne do pełnienia nadzoru, a w razie potrzeby do udzielenia wsparcia pracownikom chronionego obiektu, h) Wykonawca posiada własną stację monitoringu w Kołobrzegu, i) Wykonawca winien posiadać wyposażenie w środki łączności i transportu do udzielenia w razie potrzeby wsparcia pracownikom chronionego obiektu, j) Wykonawca posiada stałe łącze telefoniczne z Policją i Strażą Pożarną gwarantującą natychmiastowy kontakt w sytuacjach kryzysowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach