Przetargi.pl
PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3871410 , fax. 012 3871410
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  Luborzyca 97
  32-010 Kocmyrzów, woj. małopolskie
  tel. 012 3871410, fax. 012 3871410
  REGON: 00053771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, tj.Gminnego Zespołu Oświaty (G.Z.O.) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (G.O.P.S), Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Promocji. Usługa obejmuje: 1)otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych w PLN (podstawowego i ok. 45 pomocniczych); 2)realizację poleceń przelewu do innego banku na drukach przelewu (ok. 80 poleceń w miesiącu); 3)udostępnienie obsługi typu home - banking na trzech stanowiskach komputerowych (U.G, G.Z.O, G.O.P.S.) umożliwiającej dokonywanie przelewów (ok. 1900 poleceń przelewu w miesiącu) oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku; 4)dokonywanie wypłat gotówkowych (ok. 150 000 zł. w miesiącu); 5)dokonywanie wpłat gotówkowych (ok. 110 000 zł. w miesiącu); 6)prowadzenie skrytki (3 skrytki); 7)dostarczanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych (w każdym roboczym dniu miesiąca - pn do pt) wraz z potwierdzeniem czeków gotówkowych; Ponadto w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca na wniosek Zamawiającego powinien: 1)uruchomić kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej, limit do 1 mln zł. ( z zabezpieczeniem w formie weksla in blanco); 2)przyjmować środki na lokaty : a) miesięczne, b) 3 miesięczne, c) jednodniowe, d) weekendowe, e) tygodniowe, 3)zainstalować wymagane przez Zamawiającego oprogramowanie typu home - banking oraz przeszkolić z jego obsługi łącznie 3 pracowników z U.G, GZO i GOPS; 4)dokonywać oprocentowania środków na rachunku bieżącym. Zamawiający informuje że wszelkie rozliczenia objęte przedmiotem zamówienia dokonywane będą z Wykonawcą w PLN. Z uwagi na rodzaj zamówienia Zamawiający wymaga prowadzenia/otwarcia filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. W przypadku nie spełnienia niniejszego wymagania Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć transport gotówki na trasie Urząd Gminy - Bank i Bank - Urząd Gminy w terminach dogodnych dla Zamawiającego. Wszelkie koszty zabezpieczenia transportu gotówki obciążają Wykonawcę. Bank posiadający filię lub punkt obsługi kasowej na terenie Gminy raz w miesiącu, w przypadku dużej wypłaty gotówki, zabezpiecza transport pieniędzy na trasie Bank - Urząd Gminy. Koszty bezpiecznego transportu gotówki obciążają Wykonawcę. O konieczności zabezpieczenia w/w transportu Zamawiający informować będzie Wykonawcę przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie efektywnego rachunku
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach