Przetargi.pl
Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscaleniowe - Etap III

Powiat Jędrzejowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 863 741 , fax. 413 863 741
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jędrzejowski
  11 Listopada 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 863 741, fax. 413 863 741
  REGON: 29100936600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatjedrzejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie - zagospodarowanie poscaleniowe - Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Drogi gminne i wewnętrzne zlokalizowane w miejscowościach Słupia, obręb Słupia. W chwili obecnej drogi objęte opracowaniem posiadają nawierzchnię z materiału kamiennego oraz tłucznia. Szerokość działek drogowych w liniach rozgraniczających wynosi od 5,0 do 9,0 m. Do przebudowy przewidzianych jest 8.840,00mb dróg. W tym docelowo o nawierzchni tłuczniowej 4.040,00mb, nawierzchni bitumicznej 4.800,00mb. Budowa kanałów technologicznych wzdłuż dróg publicznych – gminnych długości 3.760,00mb. Długość dróg przewidzianych do przebudowy składa się z odcinków: Słupia. - zadanie nr 5 o długości 635mb, – droga publiczna – gminna nr 380004T - zadanie nr 6 o długości 935mb, – droga publiczna – gminna nr 380004T - zadanie nr 7 o długości 900mb, – droga publiczna – gminna nr 380004T - zadanie nr 8 o długości 730mb, – droga publiczna – gminna nr 380002T - zadanie nr 37 o długości 610mb, - zadanie nr 38 o długości 360mb, - zadanie nr 39 o długości 730mb, - zadanie nr 40 o długości 900mb, – droga publiczna – gminna nr 380023T - zadanie nr 41 o długości 700mb, – droga publiczna – gminna nr 380023T - zadanie nr 51 o długości 700mb, - zadanie nr 53 o długości 820mb, - zadanie nr 54 o długości 820mb, Łącznie do przebudowy 12 odcinków dł. 8.840,00mb dróg. W tym docelowo o nawierzchni tłuczniowej 4.040,00mb, nawierzchni bitumicznej 4.800,00mb. Parametry do projektowania drogi („tłuczniówka”) droga gminna klasy - D (dojazdowa), szerokość w liniach rozgraniczających – 0d 5,0 do 9,0 m, kategoria ruchu - KR 1, prędkość projektowa - 30 km/h, obciążenie - 80 kN / oś, nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłuczniówka), szerokości jezdni 4,00m (1 pas ruchu w dwóch kierunkach), szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,50m. Parametry do projektowania drogi („bitumiczna”) droga gminna klasy - D (dojazdowa), szerokość w liniach rozgraniczających – 0d 5,0 do 9,0 m, kategoria ruchu - KR 1, prędkość projektowa - 30 km/h, obciążenie - 80 kN / oś, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej, szerokości jezdni 5,00m (2 pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku), szerokość poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem – obustronnych 0,75m. Wzdłuż dróg publicznych – gminnych należy również zaprojektować i wykonać kanały technologiczne. Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach