Przetargi.pl
Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80 , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2021-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie inwestycyjne polega na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniu rozbiórek na obszarze Parku Helenów w Łodzi. Przedmiot opracowania znajduje się pomiędzy ulicami: Północną, Źródłową i Smugową. Zakres obszarowy opracowania obejmuje działki nr 172, 173/2, 173/5, 174, 176/1, 177/1, 178, 179/5, 179[AP1]/8, 179/9, 180/3, 179/11, 182, część działki 183/3, obręb B-48, Łódź – Bałuty. Zakres określony jest graficznie na załączonym rysunku Planu Zagospodarowania Terenu, stanowiącym część załączonej Koncepcji. Funkcjonalnie teren ten obejmuje Park Helenów w Łodzi oraz budynek przy ul. Północnej 36/36A, z którego część pozostaje bez zmian, natomiast część jest planowana do adaptacji (przebudowa). Z obszaru wyłączona jest działka nr 181. Inwestycja dot. rewitalizacji Parku Helenów obejmuje: • Rozbiórkę istniejących obiektów: pawilon toalety, rozbiórka przyłączy, instalacji zewnętrznych, nawierzchni, schodów, demontaż małej architektury, wykończeń, zużytych elementów budowlanych, itp. • Prace restauratorskie i konserwatorskie; • Prace ogólnobudowlane: osuszanie budynków, prace fundamentowe, wznoszenie konstrukcji (drewnianych, murowych, żelbetowych, stalowych), prace dekarskie, instalacyjne, wykończeniowe • Modernizacja, przebudowa lub wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepła; • Wykonanie i montaż małej architektury (siedziska, ławki, tablice informacyjne, itp.) • Zabiegi pielęgnacyjno – sanitarne drzewostanu; • Wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowanie terenów zieleni; w tym nasadzenia roślinne, wykonanie chodników, tarasów, pochylni, wjazdu na teren dla aut dostawczych i innych powierzchni utwardzonych; • Przebudowa przyłączy; • Przebudowa kolidujących sieci; • Rozbiórki, naprawy i konserwacja urządzeń zagospodarowania terenu – schody terenowe, itp.; • Zakup i montaż wyposażenia; • Instalacja oświetlenia terenu i iluminacji; • Wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektów Powierzchnia terenu – 89 381,28 m2 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w TOMIE II SIWZ– Formularzu Aktu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach