Przetargi.pl
Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r.– podzielony na 5 części: 1. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 76/4 w Chorzowie. 2. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Strzelców Bytomskich 8/9 w Chorzowie. 3. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Urbanowicza 10/1 w Chorzowie. 4. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Wolności 98/5 w Chorzowie. 5. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Odrodzenia 18/1 w Chorzowie.

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 165 000 , fax. 32 4165639, 32 4165640
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 324 165 000, fax. 32 4165639, 32 4165640
  REGON: 27625530600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r.– podzielony na 5 części: 1. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 76/4 w Chorzowie. 2. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Strzelców Bytomskich 8/9 w Chorzowie. 3. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Urbanowicza 10/1 w Chorzowie. 4. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Wolności 98/5 w Chorzowie. 5. Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Odrodzenia 18/1 w Chorzowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ogrzewania piecowego, zastąpieniu paleniska węglowego instalacją etażową gazową C.O. w budynku mieszkalnym przy ul: Dąbrowskiego 76/4. 2. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ogrzewania piecowego, zastąpieniu paleniska węglowego instalacją etażową gazową C.O. w budynku mieszkalnym przy ul: Strzelców Bytomskich 8/9. 3. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ogrzewania piecowego, zastąpieniu paleniska węglowego instalacją etażową gazową C.O. w budynku mieszkalnym przy ul: Urbanowicza10/1. 4. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ogrzewania piecowego, zastąpieniu paleniska węglowego instalacją etażową gazową C.O. w budynku mieszkalnym przy ul: Wolności 98/5. 5. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ogrzewania piecowego, zastąpieniu paleniska węglowego instalacją etażową gazową C.O. w budynku mieszkalnym przy ul: Odrodzenia 18/1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy dla każdej części oddzielnie. Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 2. Kosztorys ofertowy, dla każdej części na którą Wykonawca składa ofertę, wykonany na podstawie załączonego przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki 10A,10B,10C,10D,10E i 11A,11B, 11C, 11D,11E do SIWZ). Do kosztorysu uproszczonego należy załączyć zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (Formularz oferty). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3 5. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach