Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania do placówki przekracza odpowiednio 3 i 4 km oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków specjalnych pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w roku szkolnym 2020/2021 cz. I i II

Urząd Gminy w Tworogu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 857 493, , fax. 322 857 414
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Tworogu
  ul. Zamkowa 16
  42-690 Tworóg, woj. śląskie
  tel. 322 857 493, , fax. 322 857 414
  REGON: 54522500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/5677

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania do placówki przekracza odpowiednio 3 i 4 km oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków specjalnych pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w roku szkolnym 2020/2021 cz. I i II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania do placówki przekracza odpowiednio 3 i 4 km oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków specjalnych pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w roku szkolnym 2020/2021 Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: Część I: Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania do placówki przekracza odpowiednio 3 i 4 km w roku szkolnym 2020/2021 Część II: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków specjalnych pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w roku szkolnym 2020/2021. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia i odwożenia dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania do placówki przekracza odpowiednio 3 i 4 km w roku szkolnym 2020/2021 2) Dowożenie i odwożenie dzieci odbywać się będzie we wszystkie dni zajęć odpowiednio szkolnych i przedszkolnych w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. dla szkół i do 31.08.2021 r. dla przedszkoli. Część II: 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gm. Tworóg (z miejsca zamieszkania) do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków specjalnych wraz z zapewnieniem opieki oraz odwóz dzieci wraz z zapewnieniem opieki po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. Według informacji posiadanych na dzień dzisiejszy dowóz i odwóz będzie obejmował 18 dzieci niepełnosprawnych. Część II obejmuje 3 trasy przewozu: Trasa nr 1: Dowóz 1 dziecka z miejscowości Koty do ośrodka:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach przy ul. Gierymskiego 7. Trasa nr 2: Trasa przejazdu obejmuje 15 uczniów z następujących sołectw : a) Nowa Wieś Tworoska - 1 osoba, b) Boruszowice - 4 osoby, c) Hanusek – 1 osoba, d) Tworóg – 3 osoby, e) Wojska – 4 osoby, f) Połomia – 1 osoba, g) Koty – 1 osoba. do ośrodków:  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7,  Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1, Trasa nr 3: Trasa przejazdu obejmuje 2 uczniów z miejscowości Tworóg do ośrodka:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90. Trasa przejazdu obejmuje uczniów z następujących sołectw : h) Nowa Wieś Tworoska - 1 osoba, i) Boruszowice - 4 osoby, j) Hanusek – 1 osoba, k) Tworóg – 5 osób, l) Wojska – 4 osoby, m) Połomia – 1 osoba, n) Koty – 2 osoby. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonywaniu usług związanych z przedmiotem zamówienia, tj. osób kierującymi pojazdami przewożącymi dzieci - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3) Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, co oznacza, że: Wykonawca winien wykazać, że posiada ważną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający w tym zakresie nie stawia wymagań, c) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednią ilością autobusów/busów, z określoną minimalną ilością miejsc (siedzących): a) dla Części I – autobus z ilością miejsc: 54 lub mniejsze busy, którymi Wykonawca jest w stanie dowieźć 54 dzieci do wymienionych w Części I placówek. b) dla Części II – jednym autobusem z odpowiednią liczbą miejsc siedzących co najmniej 18 lub mniejszymi busami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach