Przetargi.pl
Produkty do odżywiania dojelitowego, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i materiały opatrunkowe.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5393472 , fax. +48 602816545
 • Data zamieszczenia: 2018-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5393472, fax. +48 602816545
  REGON: 29558000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkty do odżywiania dojelitowego, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i materiały opatrunkowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem (loco miejsce zamieszkania pacjenta /mieszkanie-dom/ i apteka szpitalna Zamawiającego) produktów do odżywiania dojelitowego, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wyrobów opatrunkowych w ilości i asortymencie, który jest zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamówieniu podlega m.in.: Fantomalt, Protifar, Nutrison – rożne rodzaje, Nutrini – różne rodzaje, Peptamen, Ferbini, ocanisept, strzykawki, zestawy uniwersalne do podawania diety do pomp, zgłębniki, kompresy włókninowe. Zaopatrzeniu, bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta, podlega łącznie 37 pacjentów ( ilość osób na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją – miejscowości, zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33669200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: DOTYCZY POZYCJI OD 1 DO 26 WŁĄCZNIE - w zakresie warunku wymagane jest złożenie dokumentu, o których mowa w Rozdz. VI.A pkt 3, z treści którego wynikać będzie, że wykonawca może prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi. Natomiast jeżeli nie będzie posiadał takiego uprawnienia - nie spełni warunku. W zakresie poz. od 27 do 41 włącznie Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 4 do SIWZ. 1.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. Oferta ma zawierać w dniu otwarcia ofert : 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia - wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 4. Wymagane oświadczenia zał. nr 3 i 4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach