Przetargi.pl
Prace związane z organizacją polowań, preparowaniem trofeów łowieckich, zagospodarowaniem obwodów łowieckich, dokarmianiem zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Góra Śląska w roku 2019

Nadleśnictwo Góra Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5435359 w. 39 , fax. 655 432 162
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Góra Śląska
  Podwale 31
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 65 5435359 w. 39, fax. 655 432 162
  REGON: 41000810000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_gora_slaska
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace związane z organizacją polowań, preparowaniem trofeów łowieckich, zagospodarowaniem obwodów łowieckich, dokarmianiem zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Góra Śląska w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu organizowania oraz obsługi polowań a także zagospodarowania obwodów łowieckich na terenie OHZ Nadleśnictwa Góra Śląska w sezonie łowieckim 2018/2019 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, wynikające z załącznika nr 2 do SIWZ 3) Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: • Wyposażenie naganiaczy i innych osób obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w kamizelki odblaskowe (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie), a także dbałość o ich używanie podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia. • Zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia apteczki. • Zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, linki do ściągania zwierzyny itp.). • Punktualne zgromadzenie podległych osób (naganiaczy, pomocników) i właściwe ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu. 4) Obsługa polowania obejmuje: • Zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny w ilości uzgodnionej na dzień przed polowaniem z prowadzącym polowanie (Zlecającym). Do obowiązków naganki należy w szczególności: patroszenie upolowanej zwierzyny; ściąganie do miejsca załadunku oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu; przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania; informowanie prowadzącego polowanie o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny. • Zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów do wypłaszania zwierzyny. O ilości psów w danym dniu polowania decyduje prowadzący polowanie (Zlecający). Zamawiający wymaga aby psy spełniały cechowały użytkowe dla psów używanych podczas polowania na grubą zwierzynę. • Zapewnienia środka transportu dla przewozu naganki oraz psów. Przystosowany środek transportu do przewozu ubitej zwierzyny. Zamawiający może zlecić przygotowanie środka transportu do przewozu myśliwych, o czym zamawiający powiadomi na dzień przed polowaniem. Środki transportu powinny posiadać aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW. • Zapewnienie psa tropiącego, w celu dochodzenia postrzałka na polowaniu zbiorowym lub indywidualnym, niezwłocznym wstawieniu się i podjęciu tropienia po ustnym lub telefonicznym powiadomieniu przez Zlecającego. • Przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożeni gałęzi świerkowych rozpalenie ogniska, ułożenie pokotu, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniami powodowanymi przez psy). • Zagwarantowanie obsługi polowania przez sygnalistę. • W ramach obsługi polowania do obowiązków Wykonawcy, należy preparowanie trofeów upolowanej zwierzyny (jeleni byków, danieli byków, rogaczy oraz oręży dzików) Prace polegają na odbiorze trofeum od Leśniczego ds. Łowiectwa, wygotowaniu trofeum i oczyszczeniu (czaszki, szabel oraz fajek) z reszty tkanek mięsnych, chrzęstnej resztek ścięgien i przyczepów oraz mózgu. W przypadku czaszek należy wybielić je przy pomocy 10% perhydrolu. W przypadku oręży dzików wypełnić je parafiną lub klejem termotopliwym (według wskazań Zamawiającego). Spreparowane trofeum należy dostarczyć do Leśniczego ds. Łowiectwa. 5) Prace z zakresu zagospodarowani obwodu łowieckiego obejmują: • Budowę oraz ustawianie lizawek na ternie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Góra Śląska. Lizawka powinna być wykonana z wałka drewna liściastego miękkiego (zalecana topola osika) o średnicy min 25 cm w ck., długości min 2,7 m okorowanego na biało. W cieńszym końcu centralnie należy wydrążyć otwór o śr. min. 15 cm na głębokość ok 30 cm, w dolnej części wydrążonego otworu, powinno znajdować się co najmniej 6 wywierconych otworów umożliwiających wydostawanie się rozpuszczonej soli na zewnątrz wałka. Wykonane lizawki należy rozwieść po terenie OHZ Góra Śląska, oraz zakopać każdą na głębokość min 70 cm. Miejsce usytuowania lizawek wskaże Leśniczy ds. Łowiectwa • Prace godzinowe ręczne związane z dozorowaniem upraw rolnych, kontrolę ogrodzeń elektrycznych. • Pozostałe prace godzinowe ręczne prowadzone pod nadzorem Leśniczego ds. Łowiectwa obejmujące: dokarmianie zwierzyny (karmą treściwą, suchą i soczystą), wykładanie soli do lizawek, wykaszaniem i poszerzaniem linii wokół miotów, obcinaniu gałęzi zasłaniających widoczność ze stanowisk lub ambon, załadunek i rozładunek ambon lub naziemnych stanowisk wraz z ich usytuowaniem i ustabilizowaniem na gruncie w miejscach wskazanych przez Leśniczego ds. Łowiectwa. Sprzęt w postaci kos spalinowych, pił spalinowych, pił na wysięgniku ,szpadli i innych niezbędnych ręcznych narzędzi zapewnia Wykonawca. • Prace godzinowe mechaniczne z wykorzystaniem ciągnika rolniczego prowadzone pod nadzorem Leśniczego ds. Łowiectwa obejmujące: prace przy dokarmianiu polegające na transporcie karmy z miejsca składowania do miejsc rozładunku znajdujących się na terenie OHZ wskazanych przez Leśniczego ds. Łowiectwa ponadto prace polegające na przewożeniu nawozów, soli do lizawek, nadziemnych stanowisk myśliwskich lub ambon. • Prace godzinowe mechaniczne służące utrzymaniu pasów zaporowych, np. talerzowanie. Prace obejmują dojazd do miejsca wykonywania talerzowania, przygotowaniu sprzętu do talerzowania, wykonanie talerzowania wskazanej przez Leśniczego ds. Łowiectwa powierzchni i powrotu. Talerzowanie wykonane przy użyciu brony talerzowej powinno podciąć wierzchnią warstwę roli na której znajdują się resztki nie zjedzonych przez zwierzęta roślin lub karmy, obrócić i zmieszać z glebą. Głębokość talerzowania w zakresie 10 – 15 cm. 6) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Góra Śląska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku SANTADER Bank Polski S.A. I oddział w Górze nr rachunku: 81 1090 1261 0000 0001 2319 5083 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Prace związane z organizacją polowań, preparowaniem trofeów łowieckich zagospodarowaniem obwodów łowieckich, dokarmianiem zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Góra Śląska w roku 2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach