Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Głogowsikego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67200 Głogów, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 373 216 , fax. 768 373 377
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 15
  67200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 373 216, fax. 768 373 377
  REGON: 30878400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.glogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Głogowsikego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 220 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 (12 miesięcy). Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, określające parametry techniczne energii elektrycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 8 do SIWZ a także w Załączniku nr 9 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do Punktów Poboru En. Elektrycznej (PPE) wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 4. Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 (wynosi 1 530,762 MWh. Łączna ilość PPE wynosi 8 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz b) obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Miasta Głogów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach