Przetargi.pl
Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”

Muzeum - Zamek w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252008 do 10 , fax. 172 252 012
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252008 do 10, fax. 172 252 012
  REGON: 27705500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe w tym: a) prace wyburzeniowe, demontażowe, przebicia, b) rozbudowa części podziemnej, podbicie fundamentów, wykonanie płyty dennej, c) wykonanie elementów żelbetowych; fundamentów, ścian i częściowa wymiana stropów, wykonanie schodów, d) wykonanie murków oporowych, e) częściowa wymiana oraz wzmocnienie oraz impregnacja istniejącej więźby dachowej, wykonanie więźby dachowej nad aneksem wschodnim, wymiana pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi, f) wykonanie przepony iniekcyjnej, wykonanie izolacji pionowej ścian i izolacji poziomej posadzki, g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych i akustycznych, h) prace wykończeniowe i odtworzeniwe(wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, sufitów podwieszanych, odtworzenie boazerii drewnianej, lóż dla widzów, arkad , wykonanie trejażu). 2) Roboty montażowe: a) montaż dźwigu osobowego-platformy, montaż podnośnika platformowego dla eksponatów, montaż platformy podłogowej z dodatkowym przesunięciem, b) montaż stolarki i ślusarki. 3) Roboty instalacji sanitarnych: a) przebudowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, b) wykonanie instalacji wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej, instalacji hydrantowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej kanalizacji deszczowej, c) wykonanie instalacji c.o, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji. 4) Roboty instalacji elektrycznych: a) przebudowa przyłącza elektrycznego, b) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i przebudowa układu pomiarowego. 5) Roboty instalacji teletechnicznych: a) wykonanie instalacji wewnętrznych wraz okablowaniem strukturalnym i instalacjami słaboprądowymi SSiW, SKD, SAP CCTV i instalacją na cele wystawy stałej CET. 6) Prace konserwatorskie: a) prace konserwatorskie elewacji (tynki, sztukaterie, gzymsy, elementy rzeźbiarskie), b) tynki wewnętrzne, c) deskowanie sufitu, d) renowacja stolarki drzwiowej, e) wymiana obróbek blacharskich. 7) W zakresie sieci teletechnicznej światłowodowej: a) budowa przyłącza i telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej i rurociągów kablowych, b) budowa budynkowych punktów dystrybucyjnych w postaci szaf teleinformatycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 150 000,00 zł jednej lub kilku następujących formach: (1) pieniądzu; (2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; (3) gwarancjach bankowych; (4) gwarancjach ubezpieczeniowych; (5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587– z adnotacją wadium w przetargu nr S-ZP-203/12/2018
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi informacji na temat kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zawartych w ofertach przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o którym mowa w art. 24 ust. 11 Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenie takie składa każdy z tych wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach