Przetargi.pl
Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach

Gmina Lutowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 38713 Lutowiska, Lutowiska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 461-00-13 , fax. 13 461-00-13
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lutowiska
  Lutowiska 14
  38713 Lutowiska, woj. podkarpackie
  tel. 13 461-00-13, fax. 13 461-00-13
  REGON: 37044004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lutowiska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach. Samochód specjalny pożarniczy – rok prod. 2006 lub młodszy, karosacja 2018. DMC max 3500 kg, MMR do 3000 kg. Silnik diesel z turbo doładowaniem poj. min. 2148ccm, o mocy min. 129 KM ( 95 kW ), napęd 4x4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór sta-nowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach