Przetargi.pl
Przebudowa placów i dróg gminnych na terenie Gminy Kuryłówka

Gmina Kuryłówka ogłasza przetarg

 • Adres: 37303 Kuryłówka, Kuryłówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2438010 , fax. 17 2426994
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuryłówka
  Kuryłówka 527
  37303 Kuryłówka, woj. podkarpackie
  tel. 17 2438010, fax. 17 2426994
  REGON: 69058172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placów i dróg gminnych na terenie Gminy Kuryłówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przebudowa drogi, na dz. ewid. nr 2611/2 w km 0+000 - 0+173 w miejscowości Kuryłówka - odcinek 173,0 m - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m - kruszywo łamane 0- 31/5mm- z uwałowaniem. - korytowanie i przemieszczenie istniejącego podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi na głębokości do 10cm - nawierzchnia z kamienia tłuczonego na szerokości 3,0m - warstwa po uwałowaniu gr. 12cm - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym. 2) Przebudowa drogi, na dz. ewid. nr 667 w km 0+000 - 0+30 w miejscowości Kuryłówka - odcinek 30,0 m - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m - korytowanie i przemieszczenie istniejącego podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi na głębokości do 10cm - nawierzchnia z kamienia tłuczonego na szerokości 3,0m - warstwa po uwałowaniu gr. 10cm - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym. - poszerzenie na zjazdach - kamień + skropienie - 5m2 - oczyszczenie z namułu przepustu fi 400mm - montaż ścianki czołowej 3) Przebudowa drogi na działce nr ew. 1760 w km 0+000 - 0+108 w miejscowości Kuryłówka - odcinek 108 ,0 m - ścięcie poboczy szerokości 1,0m po obu stronach drogi - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m - kruszywo łamane 0- 31/5mm- z uwałowaniem. - korytowanie i przemieszczenie istniejącego podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi na głębokości do 10cm - nawierzchnia z kamienia tłuczonego na szerokości 4,0m - warstwa po uwałowaniu gr. 7cm - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym. 4) Przebudowa drogi, na dz. ewid. nr 220 w km 0+000 - 0+140 w miejscowości Wólka Łamana - odcinek 140,0 m - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m - kruszywo łamane 0- 31/5mm- z uwałowaniem. - korytowanie i przemieszczenie istniejącego podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi na głębokości do 10cm - nawierzchnia z kamienia tłuczonego na szerokości 3,0m - warstwa po uwałowaniu gr. 10cm - regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodnych w drodze - 7 szt - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym. - poszerzenie na zjazdach - kamień + skropienie - 10m2 5) Przebudowa drogi, na dz. ew. nr 3538 w km 0+000 - 0+130 w miejscowości Brzyska Wola - odcinek 130,0 m - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m - kruszywo łamane 0- 31/5mm- z uwałowaniem. - nawierzchnia z kamienia tłuczonego na szerokości 3,0m - warstwa po uwałowaniu gr. 12cm - regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodnych w drodze - 4 szt - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym. 6) Budowa chodnika na działce nr ew.1031/1 miejscowości Brzyska Wola - powierzchnia 56,0 m2 - ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. do 15 cm - 56m2 - wykonanie ściany oporowej żelbetowej ( dł. 2,5m , wys. 1,2m , szer. 0,3m) - przełożenie płyt - 3 sztuki - ułożenie krawężników 20x30 - 56 szt - wbudowanie gruzu gr. 20cm - 56,0m2 - nawierzchnia z kamienia tłuczonego - 56,0m2 - warstwa po uwałowaniu gr. 10cm - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym - 56,0m2 7) Utwardzenie placu na działce nr ew. 3239/1 miejscowości Brzyska Wola - powierzchnia 310,0 m2 - ścinanie i korytowanie gr. do 10 cm - 25m2 - nawierzchnia z kamienia tłuczonego - 310m2 - warstwa po uwałowaniu gr. 15cm - regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodnych w drodze - 3 szt - podwójne powierzchniowe skropienie emulsją i grysem bazaltowym - 310m2 - ręczne plantowanie poboczy - 25 m2 - oczyszczenie przepustu fi 400mm - 6m 8) Utwardzenie drogi na działce nr ew. 274, 299 miejscowości Słoboda – odcinek 1287,0 m - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m - korytowanie i przemieszczenie istniejącego podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi na głębokości do 10cm - nawierzchnia z mieszanki kamienia tłuczonego i żużla ( 50/50) na szerokości 5,0m - warstwa po uwałowaniu gr. 12,0 cm UWAGA!!! Elementy zadania dotyczące poz. 1) do 7) traktowane jest jako część zadania A w całości. Element zadania dotyczący poz. 8) traktowany jest jako osobna część zadania B.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium do dnia składania ofert w wysokości: dla części A – 3.400,00 zł; dla części B – 1400,00 zł. lub sumarycznie dla całości zadania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie zawarte w oświadczeniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 2. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. do podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy itp. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Uwaga: Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W przypadku spółek zastosowanie ma również art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1577 ze zm.), a odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi z chwilą podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi również umowę regulującą współpracę pomiędzy wspólnie działającymi Wykonawcami. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumenty 3. Uwagi dotyczące dokumentów. a) Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. b) UWAGA!!! Do poszczególnych załączników należy załączyć dokumenty potwierdzające zgodnie z opisami zawartymi w tych załącznikach. c) UWAGA!!! Wszelkie oświadczenia i pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginałów podpisanych przez właściwe osoby. d) Uwaga: Dokumenty wymienione powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę lub notariusza. Dokumenty te powinny być składane zgodnie z zasadami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz.1126). e) UWAGA!!! Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. f) UWAGA!!! Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. g) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach