Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, ul. Przemysłowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 883793200
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o.
  ul. Przemysłowa 3/31
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 883793200
  REGON: 51703115750000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www://tbsboguchwala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmującego 32 lokale mieszkalne na czterech kondygnacjach nadziemnych na działce 446/5 wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1).Zamawiający ustala wadium w wysokości 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100) i wymaga wniesienia go przed upływem terminu składania ofert. 2).Wykonawca może wnieść wadium w formie: gotówkowej (w pieniądzu), poręczeniach bankowych lub SKOK- co stanowi poręczenie pieniężne gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3).Wykonawca musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zatem decyduje się na jego wpłatę w formie pieniężnej, przelew powinien zostać wykonany z odpowiednim wyprzedzeniem. Środki finansowe muszą bowiem faktycznie znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku wadium nie będzie uznane za skutecznie wniesione i wykonawca zostanie wykluczony z procedury. 4).Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Nr konta: 84 1020 4405 0000 2802 0502 6069 z dopiskiem: "wadium do przetargu na wykonanie robót budowlanych – znak TBS/P/1/2018 5).W przypadku składania wadium w jednej z najpopularniejszych form –gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej –wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał takiego dokumentu. Ponadto przed jego złożeniem powinien zweryfikować, czy: właściwie wskazano w nim podmiot zamawiający, poprawnie określono wykonawcę składającego gwarancję, wskazano w nim właściwą nazwę postępowania, dokument jest ważny co najmniej w terminie związania ofertą (wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w dokumencie wymieniono wszystkie okoliczności zatrzymania wadium opisane ustawą z 29 stycznia 2004 r. Gwarancja wadialna 4 Prawo zamówień publicznych –dalej: ustawa Pzp (również tę wymienioną w art. 46 ust. 4a), wskazano, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Złożenie błędnego dokumentu gwarancyjnego jest traktowane na równi z brakiem wniesienia wadium. To z kolei skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają niżej wymienione warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej, finansowej i techniczno - zawodowej określone poniżej przez Zamawiającego: a. wartość przychodów netto za każdy rok obrotowy w ciągu ostatnich 2 lat z tytułu prowadzonej działalności budowlano -montażowej wynosiła nie mniej niż 3 mln PLN brutto rocznie. W przypadku krótszego okresu działalności, proporcjonalnie w odniesieniu do powyższej kwoty i okresu prowadzonej działalności. b. posiada zgromadzone na swoich rachunkach bankowych w kraju własne środki finansowe w wysokości minimum 1 000 000 PLN nie podlegające egzekucji komorniczej, zobowiązaniom płatniczym wobec innych podmiotów c. posiadają zdolność kredytową na w/w kwotę, potwierdzoną oświadczeniem bankowym lub innym dokumentem zapewniającym płynną realizację zamówienia d. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 3,0 mln PLN w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiada ważny dokument potwierdzający zawarcie takiego ubezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach