Przetargi.pl
Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2019

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-133 Warszawa, al. Krakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 34 330 , fax. 22 44 34 333
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
  al. Krakowska 257
  02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 34 330, fax. 22 44 34 333
  REGON: 10702585000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ud-wlochy.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1.1) Prace polegają na: 1. sprzątaniu trawnika, terenu wraz z zebraniem i usunięciem zalegających nieczystości m.in. papierów, foli, puszek, butelek, itp., 2. wycinaniu trawy i chwastów oraz powierzchniowym zbieraniu, załadunku i wywożeniu: odpadów komunalnych, śmieci oraz odpadów roślinnych, typu: chwasty, trawy, liście i innych nieczystości, 3. usuwaniu worków ze śmieciami, odpadów wielkogabarytowych (podrzutów), gałęzi, itp. oraz zbieraniu i wywożeniu worków z odpadami komunalnymi zapełnionymi w ramach akcji typu: „Sprzątanie Świata”, Święto Ziemi” itp., 4. usuwaniu elementów betonowych, pozostałości porozbiórkowych budynków do 2 metrów wysokości, altan oraz ew. likwidacji fundamentów, elementów drewnianych, ogrodzeń, ustawianiu i naprawy ogrodzeń, itp., 5. likwidowaniu nadmiaru ziemi (plantowaniu i wyrównywaniu terenu), 6. wykonywaniu innych prac związanych z porządkowaniem niezagospodarowanych terenów będących we władaniu m.st. Warszawy wskazanych przez Zamawiającego. Pod pojęciem teren niezagospodarowany, będący we władaniu m.st. Warszawy zamawiający rozumie – teren wskazany przez Zamawiającego - zanieczyszczony śmieciami i odpadami ponadnormatywnymi, zarośnięty trawą, chwastami, samosiejkami. Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt ilości prac tzn. zwiększenia lub zmniejszenia (wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, a nie znanych w chwili jej zawarcia) w stosunku do ilości podanych w kosztorysie ofertowym. Przewidywana ilość prac służy jedynie do oszacowania wartości zamówienia i nie może być podstawą roszczeń z tytułu stopnia ich realizacji. Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy. 2. Wymagania związane z zatrudnieniem przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych: Zgodnie z § 3 ust 9 wzoru umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest w całym okresie realizacji Umowy do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz 917 ze zm.), osobę/osoby wykonujące prace wymienione w § 1 umowy, każda na minimum ½ etatu. Wykonawca, w dniu podpisania Umowy, zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Zamawiającego oświadczenia o wykonaniu ww obowiązku. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w SIWZ w cz. VII pkt 2 ppkt 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich 5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 5.2 Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych; 5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ cz. III, uwzględniając, aby złożone dokumenty wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentacji wykonawcy. 8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zamawiającemu (do siedziby zamawiającego Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, pok. 213, II piętro.) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach