Przetargi.pl
Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 285 000 zł

Gmina Jodłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 39-225 Jodłowa, Jodłowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 683 30 53;683 30 46;6302001 , fax. 14 630 20 02;683 30 44
 • Data zamieszczenia: 2019-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jodłowa
  Jodłowa 1A
  39-225 Jodłowa, woj. podkarpackie
  tel. 14 683 30 53;683 30 46;6302001, fax. 14 630 20 02;683 30 44
  REGON: 85166110000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugjodlowa.itl.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 285 000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i obsługa kredytu w wysokości 1 285 000 zł, w walucie polskiej z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących ze środków RPO na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa w latach 2019-2020”, w kwocie 1 285 000 zł. 2. Warunki spłaty kredytu: 1) spłata kredytu w roku 2021 r. 2) rozpoczęcie spłaty kredytu w 2021 roku. 3) spłata kredytu nastąpi w okresie - 01 stycznia 2021 r.-30.11.2021 r. 3. Marża Wykonawcy będzie stała. Stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i została skalkulowana w sposób wykluczający ponoszenie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 4. Gmina zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów w szczególności prowizji. 5. Postanowienie wynikające z zapisów art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy: 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osobę, która będzie wykonywać czynności związane z obsługą administracyjno-księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko związane z obsługą kredytu) 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów 3) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji 4) Ponadto, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę z okresem na który została zawarta i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w rozdziale 24 Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z Wykonawców przedkłada powyższe dokumenty dla każdego z nich)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz oferty, pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ustanawiający pełnomocnika, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach