Przetargi.pl
Miejski Dom Pomocy Społecznej

Miejski Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, Ul. Gen. J. Wysockiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 670 55 57 , fax. 16 670 55 57
 • Data zamieszczenia: 2019-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Dom Pomocy Społecznej
  Ul. Gen. J. Wysockiego 99
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 670 55 57, fax. 16 670 55 57
  REGON: 18092810700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdps.przemysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miejski Dom Pomocy Społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, z podziałem na części. Zadanie obejmuje dostawę następujących produktów: I. Różne artykuły spożywcze –18 286 kg, II. Warzywa i owoce – 60 190 kg, III. Ryby konserwowe i mrożone – 1940 kg, IV. Mięso i wędliny – 15 015 kg, V. Pieczywo – 24 200 kg, VI. Warzywa i owoce mrożone – 6 650 kg, VII. Jaja – 40 000 szt. (2 000 kg), VIII. Nabiał – 31 150 kg, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w szczególności rodzaj, ilość zamawianych produktów określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, polegającą na dostarczaniu produktów żywnościowych, która trwała nieprzerwalnie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby w/w dostawa została wykonana należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach