Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I OSUSZACZY W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOG.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I OSUSZACZY W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOG.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i osuszaczy w obiektach administrowanych przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w miejscowościach: Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Zielona Góra, Sulechów, Nowogród Bobrzański i Szklarka Radnicka. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44411000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie oferty zawierającej: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2); 2. Zaświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek w US i składek na ubezpieczenia społeczne ZUS na dzień składania ofert; 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Kserokopię uprawnień kwalifikacyjnych do wykonania prac kontrolno – pomiarowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV (rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.01.2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. 2003, nr 89, poz. 828 ze zm.). 5. Certyfikaty personalne na instalację, kontrolę szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach