Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 11 594 358,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci wykupu obligacji.

Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 428 410 , fax. 957 428 411
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu
  ul. Przemysłowa 2
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 428 410, fax. 957 428 411
  REGON: 21046694800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 11 594 358,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci wykupu obligacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 11 594 358,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci wykupu obligacji. 2. Kredyt zaciągnięty będzie w dwóch transzach po podpisaniu umowy, na wniosek zamawiającego. - pierwsza: do wysokości 5.797.179,00 złotych, - druga: do wysokości 5.797.179,00 złotych. Wymagania zamawiającego. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Zaakceptują okres spłaty kredytu – 10 lat (120 miesięcy) w latach 2023 – 2032 liczone od stycznia 2023r. 2) Przyjmą zasadę, że: - począwszy od miesiąca stycznia 2023 r. kredyt będzie spłacany 24 miesięcznymi równymi ratami kapitałowymi po 75.819,00 zł, w następnych latach tj. od miesiąca stycznia 2025 r. kredyt będzie spłacany 95 miesięcznymi równymi ratami kapitałowymi po 101.819,00 zł oraz ostatnią 120-tą ratą w kwocie 101.897,00 zł, - kapitał będzie spłacany każdego ostatniego roboczego dnia kalendarzowego miesiąca, - odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, - odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc, 3) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu, 4) Zagwarantują możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub wielokrotności rat kapitałowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, 5) Przyjmą WIBOR 1M (średniomiesięczny) za podstawę stopy procentowej kredytu obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 6) Marża banku będzie doliczona do WIBOR 1M i jest niezmienna przez cały okres kredytowania – obowiązywania umowy. 7) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie, nie później jak na dziesięć dni roboczych przed terminem płatności. 8) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 9) W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia kredytu w całości lub w części, co nie obciąży Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami, 11) Zamawiający zastrzega sobie uruchomienie transz w niższej wysokości, lub pominięcie transzy w całości, 12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i wysokości transz 13) W okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu. 14) W trakcie trwania umowy obowiązywać będzie kalendarz rzeczywisty. 15) Prowizja wykonawcy wynosi 0 %. 16) Jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel In blanco z deklaracją wekslową i możliwością kontrasygnaty Skarbnika Powiatu. 17) Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt umowy wraz z harmonogramem, który zostanie przedłożony Zamawiającemu po wyborze wykonawcy i upływie terminu na wniesienie środka odwoławczego. 18) Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 19) Wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku. 20) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108 z późń. zm.), gdyż przedmiotem zamówienia są usługi finansowe polegające na przekazaniu środków pieniężnych. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS i nie zalega w podatkach wobec Urzędu Skarbowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie art. 25a ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4) Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 . 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie z art. 25a ust. 1 dotyczące tych podmiotów. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach