Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH, SPRAWA NR 2P/ZO/2020.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH, SPRAWA NR 2P/ZO/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów i wyrobów sanitarnych. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Wykonawca oznakuje towar właściwym kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Ilekroć w dokumentacji pojawiają się znaki towarowe, nazwy własne materiałów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo – użytkowe oraz parametry (+/- 10%) dla tych, dla których są równoważnym produktem, ale oznaczone są innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności. Musi on posiadać równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkowania pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44411000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach