Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umów ramowych z wykonawcami na świadczenie usług: naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach zarządzanych przez 35 WOG.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umów ramowych z wykonawcami na świadczenie usług: naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach zarządzanych przez 35 WOG.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy posiadającej charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy Pzp, a jej zawarcie nie rodzi po stronie Wykonawcy/ów roszczenia o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie wykonania naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG; 3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach zarządzanych przez 35 WOG. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: a) Część nr 1: Świadczenie usług w zakresie wykonania naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG: • Jednostki Wojskowe w Krakowie przy ulicach: Wrocławska 21, Głowackiego 11, Zyblikiewicza 1, Mogilska 85, Rydla 19, Odrowąża 7, Montelupich 3, Koletek 10, • Jednostka Wojskowa w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 11, • Jednostka Wojskowa w Nowym Sączu przy ul. Czarnieckiego 13, • Jednostka Wojskowa w Niedźwiedziu gm. Słomniki. b) Część nr 2: Świadczenie usług w zakresie wykonania naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG: • Jednostki Wojskowe w Krakowie przy ulicach: Wrocławska 82, Dietla 30, Ułanów 43, Rakowicka 29, Rakowicka 22, Skrzatów 2, • Jednostka Wojskowa w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, • Jednostka Wojskowa w Kłaju. 3.3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:  Normą Obronną NO-04-A004: 2016  Polską Normą PN 93/E-08390/14. 3.4 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę Ramową: • Zamawiający zawrze Umowę Ramową maksymalnie z 5 Wykonawcami dla każdej części, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w oparciu o kryteria oceny ofert (cz. I pkt 14 ppkt. 14.1 SIWZ), chyba, że oferty złoży mniej wykonawców. • Po podpisaniu umowy/ów ramowej/ych Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych dalej „zamówieniami jednostkowymi”. Będą to zamówienia na naprawy awarii, modernizację, wymianę po resursową urządzeń, bądź rozbudowę o nowe elementy systemów zabezpieczenia technicznego. Istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie udzielane zamówienie jednostkowe, nie mogą być mniej korzystne niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej; • Wykonawca zamówienia jednostkowego zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji - w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą (art. 101a ust.1 pkt 1). W przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami – Wykonawcy zaproszeni zostaną do składania ofert na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp. 3.5 Zamówienia realizowane będą na podstawie zamówień jednostkowych, które będą udzielane po przeprowadzeniu negocjacji (w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą) lub zwróceniu się przez Zamawiającego o złożenie ofert w trybie art. 101a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy Pzp (jeżeli umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami). W tym przypadku zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryterium ceny spośród wszystkich złożonych ofert; 3.6 Ceny robocizny zaproponowane w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (w przypadku podpisania umowy ramowej z jednym Wykonawcą)/składania ofert, dla poszczególnych usług nie mogą być wyższe od cen jednostkowych zadeklarowanych w ofercie (patrz załącznik nr 3 do SIWZ) złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania na zawarcie umowy ramowej. Oferta Wykonawcy zawierająca ceny jednostkowe wyższe, będzie podlegała odrzuceniu; 3.7 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi, przekazane zostanie wszystkim Wykonawcom, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową, w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy; 3.8 Zakres poszczególnych Zamówień będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu jednostkowym na wykonanie poszczególnych usług. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert określi zakres prac, czas na wykonanie usługi, a także termin i miejsce wizji lokalnej; 3.9 Wykonawca/y po zapoznaniu się z zakresem usług będzie mógł/będą mogli dokonać wizji lokalnej oraz skierować pytania szczegółowe dotyczące zamówienia w jej trakcie. Uczestnictwo w wizji lokalnej ze strony Wykonawcy/ów jest dobrowolne; 3.10 Wykonawca/cy złoży/ą ofertę jednostkową do kancelarii w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej, w terminie wskazanym w zaproszeniu; 3.11 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w zaproszeniu do składania ofert jednostkowych i zaoferuje najniższą cenę na wykonanie usługi w oparciu o kryteria określone w część I pkt 14 ppkt 14.2 SIWZ; 3.12 Wykonawca/cy zostanie/ą powiadomiony/eni przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty na adres e-mail Wykonawcy/ów, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty; 3.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty najtańszej lub odstąpienie od negocjacji, jeśli warunki finansowe złożonej oferty (najtańszej oferty) będą powyżej możliwości finansowych Zamawiającego lub jeśli ceny zaoferowane w formularzu cenowym będą zawyżone w stosunku do cen rynkowych; 3.14 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowanego zamówienia jednostkowego, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla części nr 1 i nr 2: a) ważnej koncesji MSW/MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. O ochronie osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważniającej do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia technicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 t.j.); b) ważnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” zgodnie z art. 54, art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412); c) ważnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 (kierownika jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz.412); d) ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, zgodnie z art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 (kierownika jednostki organizacyjnej) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412); Na etapie składania ofert Wykonawca w JO (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. ww. dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku udziału w postepowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty: Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1) nw. dokumenty: • Jednolite oświadczenie (zał. nr 2); • „Formularz cenowy” – zał. nr 3 (na 2 arkuszach); • „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 4) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach