Przetargi.pl
Wykonanie okresowych, kontrolnych (5-letnich) pomiarów instalacji elektrycznej w wybranych budynkach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 624 413 , fax. 126 624 410
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 624 413, fax. 126 624 410
  REGON: 18150000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.urk.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowych, kontrolnych (5-letnich) pomiarów instalacji elektrycznej w wybranych budynkach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych, kontrolnych (5-letnich) pomiarów instalacji elektrycznej w wybranych budynkach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 2. Prace będą polegały na wykonaniu pomiarów elektrycznych zgodnie z aktualnymi przepisami i normami wraz z rysunkami tablic rozdzielczych, punktami pomiarowymi na rzucie budynku, metryką urządzenia piorunochronnego, z przeglądem tablic, wyczyszczeniem, dokręceniem zacisków. W ramach niniejszego zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do dokręcenia poluzowanych gniazd wtykowych oraz łączników elektrycznych, a także do wyceny aktualizacji schematów oraz opisów obwodów w tablicach rozdzielczych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z uwzględnieniem podziału zamówienia na dwa zadania częściowe. 4. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. 5. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. wzorze umowy, a także w załączonych do niniejszego postępowania Przedmiarach robót. 6. Kod CPV: 50711000-2 (usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych) 7. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu prac w poszczególnych obiektach, który przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy. Uzgodniony i zaakceptowany przez obie strony harmonogram, stanowić będzie załącznik do umowy. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania kosztorysu ofertowego (uproszczonego) w oparciu o udostępnione przez zamawiającego przedmiary robót, który przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy. Kosztorys ofertowy (uproszczony) stanowić będzie załącznik do umowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać z inspektorem nadzoru oraz administratorem obiektu, każdorazowe wyłączenia napięcia w obiektach, których dotyczy przedmiot niniejszego zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu, w którym będą świadczone usługi, w okresie ich trwania, w sposób umożliwiający dostęp osób nie związanych z wykonywaniem prac. Podczas realizacji usługi, wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP i ppoż. 11. W przypadku, gdyby w dokumentach udostępnionych przez zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, pojawiły się nazwy własne, wówczas należy je traktować, jako nazwy przykładowe, które powinny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda od WSZYSTKICH WYKONAWCÓW złożenia następujących dokumentów: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 1) formularz ofertowy należy starannie i czytelnie wypełnić. Zaleca się, aby każdą stronę parafować. Na ostatniej, w miejscu do tego przeznaczonym, należy złożyć podpis, opatrzony datą oraz pieczęcią wykonawcy (zaleca się opatrzyć podpis pieczęcią imienną lub/i pieczęcią z nazwą firmy, jeżeli wykonawca takie posiada). 2. Wstępne Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) 1) wykonawca składa oświadczenie na wzorze opracowanym przez zamawiającego, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ w celu wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 2) wstępne oświadczenie wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić. Zaleca się, aby każdą stronę parafować. Na ostatniej, w miejscu do tego przeznaczonym, należy złożyć podpis, opatrzony datą oraz pieczęcią wykonawcy (zaleca się opatrzyć podpis pieczęcią imienną lub/i pieczęcią z nazwą firmy, jeżeli wykonawca takie posiada), 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 ust. 6 ustawy Pzp). 3. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Pisemne zobowiązanie podmiotu (załącznik nr 5 do SIWZ) tylko, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: 1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2) w przypadku, o którym mowa w ppkt 1) wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty „Pisemne zobowiązanie podmiotu”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 3) dokument, o którym mowa w ppkt 2) należy złożyć w oryginale w postaci pisemnej, 4) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 6) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 7) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1), 8) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1)-4) niniejszej SIWZ, 9) pisemne zobowiązanie podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, jak również dokumenty, o których mowa w ppkt 8, należy złożyć w postaci pisemnej. II. WSZYSCY WYKONAWCY przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 5. Oświadczenie składa się w oryginale. 6. Dla zachowania terminu, zamawiający dopuszcza przesłanie oświadczenia (w formie skanu, w formacie danych: .jpg lub .pdf) drogą elektroniczną na adres: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl lub faksem pod nr: +48 12 662 44 10, ale w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do dostarczenia zamawiającemu osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego, oryginału (w formie pisemnej/papierowej) przesłanego wcześniej oświadczenia. III. Przed zawarciem umowy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży zamawiającemu następujące dokumenty: 1) kosztorys ofertowy (uproszczony) w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, 2) harmonogram prac dla każdego budynku oddzielnie w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, 3) kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach