Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Łękawicy i Pogórskiej Woli

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 326 330 , fax. 146 326 332
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 146 326 330, fax. 146 326 332
  REGON: 54899100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Łękawicy i Pogórskiej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) rozbudowy oświetlenia ulicznego z lamp ledowych wzdłuż drogi gminnej nr G200577K w Łękawicy na odcinku od działki 508 do działki 768 zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ, stanowiąca część I zamówienia. 2) rozbudowy oświetlenia ulicznego z lamp ledowych wzdłuż drogi gminnej nr G203662K „Na Kiełbińskiego” w Pogórskiej Woli na działce 2520 na odcinku od drogi krajowej 94g do drogi powiatowej 1378K zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ, stanowiąca część II zamówienia. 2. Lampy należy posadowić na co drugim stanowisku słupowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia, w tym w szczególności prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, pozwolenie wodnoprawne, decyzję środowiskową oraz uzyskać zgody w imieniu Zamawiającego od właścicieli działek na realizację inwestycji w formie umów użyczenia oraz uzyskanie decyzji od administratorów np. dróg, potoków, itd., o ile będą konieczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 3) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1-5 SIWZ. 4) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert)o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach