Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę barwników, E-testu - Tikarcyliny oraz odczynników chemicznych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16/201
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5279500 , fax. 089 5279788
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Żołnierska 16/201 16/201
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5279500, fax. 089 5279788
  REGON: 00029180700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę barwników, E-testu - Tikarcyliny oraz odczynników chemicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - LBEK - Barwniki - 5poz. Zadanie 2 - LBEK E- testy Tikarcylina - 1poz. Zadanie 3 - LBŚiŻ - Odczynniki do reakcji Real Time PCR - wirusy - 6poz. Zadanie 4 - LBŚiŻ - Zestaw kontrolny do izolacji mengowirusów - 1poz. Zadanie 5 - LBŚiŻ - Zestaw do wykrywania WZW typu A w żywności metodą real-time PCR - 1poz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach