Przetargi.pl
Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6961505 , fax. 023 6962107
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  ul. Sądowa 21 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6961505, fax. 023 6962107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lidzbark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje : Wykonanie robót rozbiórkowych w części przeznaczonej do wyburzenia tj. więźby dachowej z deskowaniem i pokryciem, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi- 159,023 m2, rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ścian z kamienia polnego i murowanych z cegły ceramicznej - 124,578 m3. W części przeznaczonej do przebudowy - rozebranie pokrycia z blachy trapezowej-28,427 m2, obróbek blacharskich- 52,838 m2, rozbiórka więźby dachowej wraz z pokryciem papowym, deskowaniem, ociepleniem i podsufitką - 234,30 m2, rozbiórka ścian i ścianek ceglanych oraz konstrukcji betonowych nie zbrojonych - 107,853 m3 . Roboty wewnętrzne betonowe i murarskie przewidują wykonanie stóp żelbetowych - 2,623 m3, konstrukcji żelbetowych ( słupy, belki i podciągi wieńce wewn. i zewn.)- 17,817 m3 przygotowanie zbrojenia - 1875,21 kg, uzupełnienie ścian gazobetonem -6,652 m2, wymurowanie ścianek z gazobetonu gr.12 cm- 88,301 m2,wymurowanie prefabrykowanego komina spalinowego z dwoma kanałami wentylacyjnymi z wkładem ze stali żaroodpornej - 4,80 mb. Dach konstrukcja i pokrycie - montaż wiązarów deskowych - 196,83 m2 oraz więźby dachowej drewnianej - 4,521 m3, pokrycie dachu blachodachówką z wykonaniem deskowania, pokryciem papą i ołaceniem - 311,85 m2, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - 65,282 m2, wykonanie podbicia okapów z listwowaniem- 33,508 m2, wymurowanie ścian kolankowych gr. 38 cm -145,07 m2. Tynki i okładziny wewnętrzne - skucie tynków - 413,436 m2, wykonanie nowych tynków - 637,27 m2, licowanie ścian płytkami 20x30 cm - 97,588 m2, okładziny sufitów płytami k-g GKFI gr.12,5 mm na ruszcie metalowym - 234,30 m2, malowanie tynków i podłoży gipsowych - 773,982 m2, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej i cieplnej z płyt z wełny mineralnej gr.20 cm. Podłogi i posadzki - podkład betonowy B10 na podłożu gruntowym - 35,145 m2,posadzka betonowa, zbrojona z izolacją poziomą z 2-óch warstw papy termozgrzewalnej i styropianu EPS 70-038 gr.8 cm -234,30 m2, ułożenie posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm - 209,01 m2 i cokolika wys.10 cm - 106,36 mb. Wykonanie sceny o konstrukcji drewnianej - 16,451 m2. Stolarka okienna i drzwiowa - okna i drzwi zewn. PCV - 37,65 m2, drzwi w wewn. płytowe z futryną metalową -14,49 m2 i drzwi p.poż. EI30 - 1,89 m2. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.10 cm w metodzie lekkiej-mokrej z pokryciem wyprawą mineralną rustykalną z pomalowaniem farbą silikatową 2x - 470,304 m2 oraz fundamentów styropianem ekstrudowanym gr.10 cm - 73,94 m2, wykonanie rampy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych z balustradami - 48,71 m2, wykonanie opaski z kostki betonowej gr.6 cm - 33,702 m2. W zakresie instalacji elektrycznych - montaż tablicy rozdzielczej TG z osprzętem modułowym ( FRX 303-63A- 1 szt ,S 301 B16A- 19szt,S 303 C25A - 2 szt ,WRP2 25A/0,3mA- 2szt i WRP4 40A-0,3mA- 3 szt, SPC-S-20/280/4 B+C-1 szt) przewody YDYp 3x1,5 mm2 układane w tynku i rurach winidurowych-240,0 m oraz YDYp 3x2,5mm2 -110,0 m, kabel YDY żo 5x4 mm2 - 28,0 m, montaż łączników inst.- 21szt i gniazd wtyczkowych - 21 szt, montaż lamp oświetleniowych- 29 szt. Instalacja odgromowa - montaż uziomu otokowego z płaskownika 25x4 mm w wykopie-112,0m,montaż zwodów pionowych na ścianach - 20,0 m, montaż osłon zwodów dł. 2 m-4 szt. W zakresie instalacji C.O. - montaż kotła P= 25 kW z pompą Dn 25mm-1 szt, naczynia otwartego 30 dcm3, bojlera o poj.150 dcm3 z wężownicą i grzałką elektryczną, zaworu regulacyjnego CWU z kapilarą i nastawą 50 st.C. Montaż grzejników V11 600x800-2 szt,C11 600x400-1800 mm-7 szt, C22 600x 1000-1800 mm-5 szt, montaż zaworów grzejnikowych śr.15 mm-14 szt. Montaż rurociągów CO 16-26 mm-125,0 m, . Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych, montaż baterii i zaworów oraz białego osprzętu (zlewozmywaki ze stali nierdzewnej-2 szt,umywalki-4 szt, ustępy kompakt -3 szt, pisuary- 1szt). Montaż polimerowego zbiornika na ścieki o poj. 7600l z osprzętem i przyłączem z rur PCV śr.160 mm długości 12,0 m. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna i przedmiar robót (zał. nr 9 i nr 10)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452155002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : - 9.000,00zł, (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Działdowo z/s w Lidzbark 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042, z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy BiGK.271.1.3.2016. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark w sekretariacie - pokój nr 9 lub dołączyć do oferty. Wadium w tej formie będzie akceptowane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy, w szczególności z treści powinno wynikać, że obejmuje wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umig.lidzbark.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach