Przetargi.pl
Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby PWiK Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7672670 , fax. 089 7670272
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 18 18
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7672670, fax. 089 7670272
  REGON: 51055470300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwiklw.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów branży wod-kan na potrzeby PWiK Lidzbark Warmiński
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy wraz z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Lidzbark Warmiński, materiałów branży wodno - kanalizacyjnej na potrzeby PWiK Lidzbark Warmiński. Szczegółowy asortyment i ilości podane zostały w Załączniku Nr 1a (część/pakiet Nr 1) i w Załączniku Nr 1 b (część/pakiet Nr 2) do SIWZ. Zamawiający w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie korzystał z uprawnienia prawa opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441630000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na każdą z części / pakietów osobno.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy partii materiałów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwiklw.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach