Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych rur PE i PVC

Gmina Kozłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 13-124 Kozłowo, Kozłowo 60A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6267505 , fax. 89 6267502
 • Data zamieszczenia: 2011-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozłowo
  Kozłowo 60A 60A
  13-124 Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6267505, fax. 89 6267502
  REGON: 00053825400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych rur PE i PVC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowych rur PE i PVC wraz z armaturą wg poniższego zestawienia: 1. Rura PVC PN 10 fi 110 - 4956 mb 2. Łuki PVC PN 10 fi 110: 90° - 5 szt. 60° - 2 szt. 45° - 8 szt. 11° - 4 szt 3. Rura PE 100 PN 10 fi 110 - 2500 mb 4. Złączki elektrooporowe do rur PE 100 fi 110 - 50 szt. 5. Rura PE 100 PN 10 fi 90 - 180 mb 6. Rura PE 100 PN 10 fi 63 - 450 mb Rury PE fi 110 i 90 dostarczane w odcinkach 50 m, rury PVC w odcinkach 12 m. Złączki elektrooporowe tego samego producenta co rury PE fi 110. W cenie materiału powinien być zawarty transport do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441630000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach