Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU ELBLĄSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Saperów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2394900, 2394939 , fax. 552 324 226
 • Data zamieszczenia: 2022-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu
  ul. Saperów
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2394900, 2394939, fax. 552 324 226
  REGON: 17075361500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.elbalg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU ELBLĄSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część 2 Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia assistance Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Od 2022-01-01 do 2024-12-31
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach