Przetargi.pl
Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole – Rejon II.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 446 61 83, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 446 61 83, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzlk-opole.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole – Rejon II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Stałe utrzymanie w czystości budynków wg załącznika nr 1, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust 3 umowy, polega w szczególności na: a) zamiataniu klatek schodowych – 3 razy w tygodniu, b) myciu klatek schodowych, parapetów, pochwytów balustrad, drzwi wejściowych, numerów budynków oraz pomieszczeń wspólnego użytku – 3 razy w tygodniu, c) zamiataniu korytarzy piwnicznych, strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń wspólnego użytku mieszkańców – 1 raz w miesiącu, d) myciu okien (w tym piwnicznych) wraz z ramami, skrzynek pocztowych i reklamowych, gablot ogłoszeniowych, kasetonów domofonowych, kloszy lamp, grzejników oraz lamperii ( w tym usuwanie napisów, rysunków) – 1 raz na kwartał (w ostatnich dwóch tygodniach kwartału), e) bieżącym zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich zauważonych awarii, usterek wynikających z eksploatacji budynku, w tym informacji w zakresie tworzenia się sopli oraz nawisów śnieżnych na budynkach Gminy Opole, nieterminowego wywozu nieczystości przez firmę wykonującą te usługi oraz braku pojemników na odpady komunalne lub niewystarczającej ilości pojemników, f) zamieszczaniu na klatkach schodowych harmonogramów wykonywania prac 17.12.2020 3/5 sporządzonych przez Wykonawcę oraz regulaminów porządku domowego i innych ogłoszeń dostarczonych przez Zamawiającego, g) bieżącym usuwaniu zbędnych ogłoszeń, plakatów itp. z drzwi wejściowych, ścian, elewacji budynków Gminy Opole. 2. Stałe utrzymanie czystości terenów zewnętrznych wg załącznika nr 2, zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 2 ust 3 umowy, polega w szczególności na: a) usuwaniu chwastów i trawy rosnących na rabatach, przy elewacji budynków oraz z chodników i krawężników – na bieżąco, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, b) sprzątaniu placów zabaw w szczególności: usuwanie odchodów zwierzęcych i innych nieczystości, opróżnianiu koszy na śmieci oraz pojemników na odchody zwierzęce, zamiataniu, grabieniu – na bieżąco nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu - najpóźniej do godz. 10:00, c) sprzątaniu, grabieniu i zamiataniu terenów zewnętrznych wraz z usuwaniem z ich powierzchni w szczególności wszelkich zanieczyszczeń komunalnych, opadłych i zalegających liści oraz gałęzi, opróżnianiu koszy na śmieci oraz pojemników na odchody zwierzęce - na bieżąco nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, d) bieżącym wywozie liści, gałęzi oraz innych nieczystości powstałych po wykonaniu prac porządkowych – najpóźniej w dniu wykonania prac, e) myciu ławek, urządzeń zabawowych oraz siłowych – 1 raz w miesiącu, f) utrzymywaniu w czystości obudów śmietnikowych i czystości wokół pojemników (sprzątanie – zamiatanie) przynależnych do budynków Gminy Opole – na bieżąco, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, g) przeprowadzaniu dezynfekcji pojemników na odpady komunalne oraz obudów śmietnikowych przynależnych do budynków Gminy Opole – 1 raz na miesiąc, h) przeprowadzaniu dezynfekcji pojemników na odchody zwierzęce – 1 raz w miesiącu, i) bieżącym usuwaniu skutków gołoledzi i opadów śniegu z chodników, dojść do budynków i obudów śmietnikowych poprzez odgarnianie śniegu i posypywanie piaskiem - w dni robocze najpóźniej do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy najpóźniej do godz. 8:00, j) ustawianiu skrzyń na piasek, uzupełnianiu ich piaskiem i zwożenie skrzyń po zakończonej akcji zimowej (zaopatrzenie w skrzynie i piasek należy do Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach