Przetargi.pl
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną.

Nadleśnictwo Knyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 19-101 Mońki, Aleja Niepodległości
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085)7278211 , fax. (085)7278225
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Knyszyn
  Aleja Niepodległości 31
  19-101 Mońki, woj. podlaskie
  tel. (085)7278211, fax. (085)7278225
  REGON: 05002618200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną". 2. Miejsce wykonania prac: Teren Nadleśnictwa Knyszyn. 3. Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związane z zachowaniem i odtworzeniem elementów środowiska przyrodniczego, wynikające z załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu usługi zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji przedmiotu umowy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 2) Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy będą: a) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, b) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace, c) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. 3) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 6 ppkt 2). 7. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) osobę wykonującą prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 1) oświadczenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 maja 2020 r., złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3. zobowiązanie do udostępnienia zasobów - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 4. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach