Przetargi.pl
Dostawa systemu klimatyzacji, klimatyzatora i zestawów klimatyzatorów wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu klimatyzacji, klimatyzatora i zestawów klimatyzatorów wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu klimatyzacji, klimatyzatora i zestawów klimatyzatorów wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części jak niżej: Nr części Opis Ilość J.m. część nr 1 System klimatyzacji 1 zestaw część nr 2 Klimatyzator 1 zestaw część nr 3 Zestaw klimatyzatorów 1 zestaw Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 2 dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla każdej części zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis i oceniane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 3 – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO, odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Szkic lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych i punktu ich zasilania - zamrażarkownia USK zawiera załącznik nr 4 – dotyczący części nr 1, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Formularz ofertowy-Załącznik nr 1 2. Tabelę Opisu Przedmiotu Zamówienia odpowiednio do części-Załącznik nr 2 3. Tabelę oceny okresu gwarancji odpowiednio do części-Załącznik nr 3 4. Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU-Załącznik nr 5 5. Oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA-Załącznik nr 6 6. Opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 7 7. Opcjonalnie: oświadczenie o ofercie równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 8 8. Opcjonalnie: wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców – jeżeli dotyczy Załącznik nr 11 9. Opcjonalnie: pełnomocnictwo Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. 10. Materiały informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu. 6. Opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 7 7. Opcjonalnie: oświadczenie o ofercie równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 8 8. Opcjonalnie: wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców – jeżeli dotyczy Załącznik nr 11 9. Opcjonalnie: pełnomocnictwo Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. 10. Materiały informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach