Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 37600 Lubaczów, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 329 095 , fax. 166 329 095
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
  37600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 329 095, fax. 166 329 095
  REGON: 65002153300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkim.lubaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1 Część I –Wykonanie ocieplenia budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1 - Ocieplenie 838,0 m2 ścian zewnętrznych. - Ocieplenie ścian piwnic na łącznej powierzchni 353 m2. - Ocieplenie stropodachu wentylowanego na powierzchni 570 m2. - Wymiana stolarki okiennej o powierzchni 7,65 m2 - Wymiana stolarki drzwiowej o powierzchni 2,5 m2. Część II - Modernizacja instalacji budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1; - Modernizacja instalacji ogrzewania poprzez demontaż starych grzejników żeliwnych członowych i orurowania stalowego, wykonanie wodnej instalacji ogrzewania wraz z grzejnikami stalowymi, montażem zaworów termostatycznych (109 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1b PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach