Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na dwie części

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia PSZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8448808, 601698801 , fax. 158 448 616
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia PSZOZ
  ul. Dąbrowskiego 7
  37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 8448808, 601698801, fax. 158 448 616
  REGON: 83040729400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wotuw-podkarpackie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonego w Stalowej Woli, przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego – zamówienie realizowane częściowo w trybie zaprojektuj i wybuduj a częściowo na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę i dokumentacji wykonawczej. 1) Roboty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia na budowę i dokumentacji w zakres, których wchodzą: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym rozbiórka przejścia podziemnego, rozbiórka ścianki działowej wraz z demontażem sanitariatów i skuciem płytek w WC na parterze, demontaż 4 okien, skucie części gzymsu miejscu kolizji z windą, wykucie otworów drzwiowych na II piętrze i rozkucie otworów w miejscach wejść do windy po wcześniejszym wykonaniu nadproży, rozbiórka części ścianek działowych wraz ze stropem i elementów kominów na poddaszu, wykonanie otworów wentylacyjnych w dachu i pod okna dachowe, wycięcie elementów konstrukcji drewnianej dachu, rozbiórka komina na poddaszu; b) modernizacja instalacji c.o. na poddaszu poprzez montaż grzejników i zaworów termostatycznych; c) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach adaptacji nieużytkowego poddasza, instalacja C.W.U. , wod-kan., instalacja elektryczna. d) dostawa dźwigu osobowego, elektrycznego, linowego, bez maszynowni, 5 przystanków, 5 dojść, o udźwigu Q = 900 kg i prędkością jazdy V = 1/s, z kabiną przelotową pod kątem 90o, panoramiczną oraz drzwiami automatycznymi przeszklonymi o szerokości 900 mm. Dźwig powinien zawierać w zestawie: konstrukcję szybu, obudowę szybu – nieprzezroczystą, dźwig powinien być kompletny, wyposażony woświetlenie kabiny, oświetlenie szybu windy, gniazda serwisowe w szybie i podszybiu, możliwość podłączenia do SAP budynku, zdalne alarmowanie pomiędzy kabiną dźwigu a portiernią. 2) Roboty budowlane realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakres, których wchodzą: e) montaż instalacji solarnej 21 szt. kolektorów o łącznej mocy 0,02 MW dla potrzeb wspomagania c.w.u. wraz z zasobnikiem solarnym w kotłowni; f) wymiana oświetlenia na LED-owe o łącznej mocy 12,14 kW w ilości 111 sz.t o mocy 40W, 10 szt. o mocy 40 W, 8 szt. o mocy 20 W, 52 szt. o mocy 12 W g) instalacja odgromowa; h) docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm i współczynniku = 0,032 [W/(m•K)], o powierzchni 337 m2 ; i) wymiana stolarki drzwiowej w ilości 5,85 m2 , 2 sztuki na stolarkę szczelną o współczynniku U=1,3 W/(m2K); j) wymiana stolarki okiennej w elewacji w ilości 95,42 m2 , 59 sztuk na stolarkę szczelną o współczynniku U=0,9 W/(m2K); k) wymiana stolarki okiennej w podziemnej w ilości 9,72 m2 , 17 sztuk na stolarkę szczelną o współczynniku U=0,9 W/(m2K); Część II – Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonego w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 17 – zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonego w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 17, a dotyczącego: a) docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o grubości 8 cm i współczynniku = 0,036 [W/(m•K)] o powierzchni 372,71 m2; b) wymiany stolarki okiennej o powierzchni 12 m2 na stolarkę szczelna o współczynniku U=0,9 W/(m2K); c) wymiany drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,40 m2i na stolarkę szczelną o współczynniku U= 1,3 W/(m2K); d) wymiana drzwi wewnętrznych do poddasza o powierzchni 1,89 m2 i na stolarkę szczelną o współczynniku U=1,1 W/(m2K); e) docieplenia ścian w gruncie styropianem XPS o grubości 10 cm i współczynniku = 0,032 [W/(m•K)]o powierzchni 84,24 m2; f) docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o grubości 25 cm i współczynniku = 0,040 [W/(m•K)]o powierzchni 258,90 m2; g) docieplenia ściany wewnętrznej do poddasza nieużytkowego styropianem EPS o grubości 10 cm i współczynniku = 0,032 [W/(m•K)], o powierzchni 4,36 m2; h) wymiany kotła gazowego niskotemperaturowego o wyższej sprawności wytwarzania ciepła wraz z automatyką pogodową o mocy 30 kW; i) instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją oraz zasobnikiem c.w.u.; j) wymiany oświetlenia wbudowanego na oświetlenie LED o mocy 5,18 kW; 2) wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej, 3) uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, 4) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 5) opracowanie przedmiarów robót, 6) opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów; 7) wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i prac zagospodarowania terenu na działce, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość Część I – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Część II – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wymagania odnośnie wadium są określone w rozdz. X SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie patrz Załącznik nr 4) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach