Przetargi.pl
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ Ustrzyki Dolne z wyłączeniem oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Część II. Modernizacja oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Bełska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 471 25 00, , fax. 13 471 10 73
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego
  Bełska 22
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 13 471 25 00, , fax. 13 471 10 73
  REGON: 37043995300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ Ustrzyki Dolne z wyłączeniem oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Część II. Modernizacja oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych. Modernizacja polega na wymianie wszystkich dotychczasowych opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy światła w technologii LED w całym budynku (segment A, B i C). 3.2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ Ustrzyki Dolne z wyłączeniem oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Część II. Modernizacja oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę- 2. Maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy-2. Część pierwsza zamówienia dotyczy modernizacji oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ Ustrzyki Dolne oprócz piętra drugiego części A budynku - oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, który jest obecnie w remoncie. Część druga zamówienia dotyczy modernizacji oświetlenia w będącym obecnie w remoncie oddziale Zakładu Opiekuńczo Leczniczego usytuowanego na II piętrze budynku głównego szpitala (część A). W celu uniknięcia kolizji robót montaż lamp należy wykonywać w porozumieniu z Wykonawcą remontu oddziału ZOL. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1. Dokument wydany przez producenta, przetłumaczony na język polski, potwierdzający spełnianie parametrów techniczno-użytkowych zaproponowanych opraw oświetleniowych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności załączone do oferty opisy w formie kart katalogowych opraw, raporty z badań. 2. W zakresie bezpieczeństwa podstawowym dokumentem jest załączona do oferty aktualna deklaracja zgodności wyrobu zgodna z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie CE/WE przywołującą tzw. normy zharmonizowane PN-EN – zgodność, z którą producent potwierdza bezpieczeństwo wyrobu. Istotne jest, aby poza numerem normy podana była data jej wydania, oznaczenie CE musi być także na etykiecie oprawy. 3. Dołączenia do oferty Specyfikacji oferowanego sprzętu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający może żądać od Wykonawców składających oferty do złożenia w trakcie postępowania próbek opraw oświetleniowych po 1 szt. dla wybranego typu opraw, przewidzianych do zastosowania. Próbki podlegają zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą. Przedmiot zamówienia obu części- obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: a) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty (teren budowy); b) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót oraz pomieszczeń, w których prowadzone były roboty, w tym sąsiednich pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi. Budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej składa się z trzech części: północnej część A południowej część B zachodniej część C Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej, poprzez betonowa pochylnię. Pozostałe wejścia od strony południowej i zachodniej. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć wszystkie obowiązki Inwestora (Zamawiającego) w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i odbiorów w czasie realizacji inwestycji – jeśli potrzeba. 3.3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia stanowią integralną część nin. specyfikacji: 1) opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ 2) dokumentacja graficzna- załącznik nr 2 do SIWZ 3) zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wymaganiach i ograniczeniach wprowadzonych przez Zamawiającego. Wszystkie wymienione wyżej załączniki opublikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego. 3.4 Charakterystyka inwestycji: Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie istniejącego, czynnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. składający się z trzech części. Najwyższa północna posiada 6 kondygnacji nadziemnych. Wszystkie części posiadają kondygnację suteren. W związku z faktem, iż szpital musi pracować w trybie ciągłym oraz że możliwe są tylko czasowe wyłączenia. Powyższe pozwoli na minimalizacje ograniczenia czasu pracy szpitala. 3.5 Wymagania i ograniczenia wprowadzone przez zamawiającego Dane ogólne: 1. Modernizacja oświetlenia prowadzona będzie na terenie istniejącego, czynnego szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zwanego dalej „szpitalem”, który jest jednocześnie „Użytkownikiem”, 2. Podczas prowadzenia robót szpital będzie funkcjonował, a ograniczenia funkcjonowania będą następowały czasowo, z koniecznością bezpośredniej ingerencji podczas prowadzenia robót w czynne obiekty, urządzenia lub instalacje szpitala. Wszelkie prace należy wcześniej uzgodnić z dyrekcją szpitala i przedstawić harmonogram prac. 3. Osobą wyznaczoną przez Użytkownika i upoważnioną przez Zamawiającego do dokonywania wszelkich uzgodnień związanych z organizacją i prowadzeniem robót na terenie szpitala oraz przeprowadzenia ewentualnych wizji lokalnych z oferentami, zostaje Kierownik do spraw Eksploatacyjno-Administracyjnych szpitala, Pan Marek Tkacz, zamówienia@spzoz-ustrzyki.pl 4. Ustala się brak możliwości prowadzenia uciążliwych robót budowlanych (emitujących hałas, zapylenie, ruch samochodów ciężarowych) przed godziną 6:00 i po godzinie 22:00. Poza wyznaczonymi godzinami Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac wykończeniowych, wewnątrz budynków i pomieszczeń, 5. Zakazuje się prowadzenia uciążliwych robót budowlanych (emitujących hałas, zapylenie, ruch samochodów ciężarowych) na terenie szpitala w soboty po godzinie 16:00, niedziele oraz dni świąteczne. Warunki techniczne: 1. Wykonawca powinien skalkulować w ofercie koszty wszelkich czynności i prac określonych w materiałach przetargowych oraz tych, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie będących bezpośrednim kosztem związanym z wykonywanym zadaniem. W szczególności należy uwzględnić i skalkulować uwarunkowania i ograniczenia stwierdzone po analizie dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniu ewentualnych wizji lokalnych w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Dla części pierwszej - 8 000,00 PLN słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100, Dla części drugiej - 1 000,00 PLN słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W wysokości odpowiedniej do części zamówienia. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 72 8621 0007 2001 0006 3249 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nazwa nadana zamówieniu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” część…. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IZP.272.31.2020 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10.11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. 10.12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.4.2. SIWZ. 10.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.12. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.17. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem. 10.18. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.18. SIWZ, wraz z dokumentem lub dokumentami potwierdzającymi wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, sporządzonymi w języku obcym, wykonawca składa tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1. pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.2., stosuje się. 7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.2. zdanie pierwsze stosuje się. 7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach