Przetargi.pl
Remont drogi którą prowadzi ścieżka rowerowa z miejscowości Folusz do miejscowości Świątkowa Wielka

Magurski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 38-232 Krempna, Krempna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Magurski Park Narodowy
  Krempna 59
  38-232 Krempna, woj. podkarpackie
  tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
  REGON: 18078930900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.magurskipn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi którą prowadzi ścieżka rowerowa z miejscowości Folusz do miejscowości Świątkowa Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Remont drogi którą prowadzi ścieżka rowerowa z mie3.5. Szczegółowy zakres prac objętych Przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ tj. : a) Przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) b) Dokumentacja projektowa – opis techniczny (załącznik nr 5 do SIWZ) c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – STWiOR (załącznik nr 6 do SIWZ) Obejmuje on: - Odkrzaczenie i pogłębienie/wyczyszczenie (miejscowo) istniejących rowów (wody opadowe zostaną zagospodarowane w sposób dotychczasowy, bez zmiany stosunków wodnych). - Poprawa profilu drogi poprzez : mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa (tłuczeń 0-63) - warstwa dolna, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna (tłuczeń 0-31,5). Miejscami tylko wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcji 0-31,5 wraz z mechanicznym zagęszczeniem ( bez ingerencji w dolne warstwy podbudowy). - Wykonanie sączków odwadniających profil drogi w ilości 27 sztuk w celu ograniczenia spływu powierzchniowego. - Ścinanie poboczy drogi na odcinku 2000 mb w celu odprowadzenia wód opadowych poza profil drogi. - Likwidacja ( usunięcie ) istniejących, uszkodzonych barier betonowych, w miejscach gdzie ze względów bezpieczeństwa dla ruchu rowerów, pojazdów mechanicznych oraz przemieszczania się pieszych istnieje taka potrzeba. Czynność zostanie wykonana na długości 300 mb. jscowości Folusz do miejscowości Świątkowa Wielka”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: - w wysokości 12 900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset zł 00/100); 9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu uznaje się ten termin za zachowany, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium zostanie uznana (zaksięgowana) na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r., poz. 299). 9.4 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu termin ważności wystawionego dokumentu winien być nie krótszy niż termin związania ofertą. 9.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 1130 1105 0005 2167 9690 0001, w tytule przelewu wpisać: Wadium w postępowaniu ZP-370-1-7/20 „Remont drogi którą prowadzi ścieżka rowerowa z miejscowości Folusz do miejscowości Świątkowa Wielka” O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie, decyduje data i godzina uznania wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 9.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu oryginał dokumentu wadium należy złożyć wraz z ofertą, przy czym wadium to winno znajdować się w oddzielnej, oznaczonej kopercie i nie powinno być trwale związane z ofertą. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.7 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 p.z.p. 9.8 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 9.9 Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy na formularzu oferty; 3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 SIWZ; 4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów ; 5) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium długość okresu gwarancji - na formularzu oferty; 6) oświadczenie w zakresie RODO - na formularzu oferty 7) pełnomocnictwo - (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach