Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu - przebudowa ulicy Bukowej w Przasnyszu - II postępowanie

MIASTO PRZASNYSZ ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297564900 , fax. 297564939
 • Data zamieszczenia: 2023-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO PRZASNYSZ
  ul. Jana Kilińskiego 2
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 297564900, fax. 297564939
  REGON: 550667876
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu - przebudowa ulicy Bukowej w Przasnyszu - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Bukowej w Przasnyszu na odcinku o długości około 160 m.2.2 Zamówienie swoim zakresem obejmuje: − Roboty rozbiórkowe istniejących elementów pasa drogowego,− Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdów,− Przebudowa zjazdów− Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,− Wykonanie konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej wraz ze ściekiem.− Regulacja pionowa urządzeń na sieciach uzbrojenia terenu z dostosowaniem ich do poziomu nowej nawierzchni. − Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.− Urządzenie trawników na nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego, − Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej,− Obsługę geodezyjną inwestycji, inwentaryzację geodezyjną powykonawcza,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:9.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.9.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:A) Wykonawcy:Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.B) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca skieruje do kierowania budową i kierowania robotami specjalistycznymi osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone i posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospo-darczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:a) Kierownik budowy – 1 osoba wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej.9.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku określonego w pkt. 9.2.3 Wykonawcy wykazują łącznie.9.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach