Przetargi.pl
Pomoc techniczna - działania informujące i promujące dla Projektu pt.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 862 82 30 , fax. 22 112 12 40
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.
  ul. Rozlazłowska 7 7
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 46 862 82 30, fax. 22 112 12 40
  REGON: 01562529200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomoc techniczna - działania informujące i promujące dla Projektu pt.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pomoc techniczna - działania informujące i promujące w zakresie przygotowania i przeprowadzania działań informujących i promujących dla Projektu pt.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I). Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia działań w zakresie informowania o Projekcie i promowania go zgodnie z: - wymaganiami określonymi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006; - wymogami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 , dostępne na stronie internetowej http://www.mir.gov.pl/ (Wytyczne); - wymaganiami określonymi w zasadach promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013, dostępne na stronie internetowej http://www.pois.2007-2013.gov.pl/ zakładka Zasady promocji. Działania te obejmować będzie w szczególności: - przygotowanie systemu wizualizacji zewnętrznej Projektu - opracowanie oraz wykonanie tablicy informacyjnej - opracowanie oraz publikację artykułów prasowych, - opracowanie oraz wydruk ulotek, baneru oraz roll-up; - przygotowanie spotu reklamowego, - opracowanie scenariuszy nagrań radiowych oraz zapewnienie ich emisji; - stworzenie strony internetowej na temat projektu; - organizacja konferencji prasowej oraz spotkania z mieszkańcami; - przygotowanie galanterii reklamowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowania żąda wniesienia wadium w kwocie 1 200,00 zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 16 1240 3174 1111 0010 4462 6771 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz z Ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zwik.sochaczew.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach