Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa wiaduktu żelbetowego w km 189,588 linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, nad łącznikiem ulic Sierakowskiego i Reymonta w Radomsku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 61 6332422, 61 6332420 , fax. 61 6331188, 61 6331015
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  ul. Targowa 74 74
  03-734 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 61 6332422, 61 6332420, fax. 61 6331188, 61 6331015
  REGON: 01731902700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50% akcji.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa wiaduktu żelbetowego w km 189,588 linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, nad łącznikiem ulic Sierakowskiego i Reymonta w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa wiaduktu żelbetowego w km 189,588 linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, nad łącznikiem ulic Sierakowskiego i Reymonta w Radomsku zostanie wykonana usługa polegająca m. in. na nadzorze inwestorskim oraz pozostałych czynnościach objętych przedmiotem zamówienia - wykonywanymi w związku z pracami i robotami, które będą realizowane w ramach umowy (dotyczącej zamówienia pn. Przebudowa wiaduktu żelbetowego w km 189,588 linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, nad łącznikiem ulic Sierakowskiego i Reymonta w Radomsku) zawartej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, w imieniu której występuje Region Zachodni (Zleceniodawca), oraz Miasto Radomsko z Wykonawcą przedmiotu ww. umowy i winien być pełniony zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https: zamowienia.plk-sa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną