Przetargi.pl
znak spr. 008/2015 dostawa protaminy i innych produktów leczniczych oraz płynów do terapii nerkozastępczych

Instytut Kardiologii ogłasza przetarg

 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8120440 , fax. 022 8126732
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kardiologii
  ul. Alpejska 42 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8120440, fax. 022 8126732
  REGON: 00083758300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  znak spr. 008/2015 dostawa protaminy i innych produktów leczniczych oraz płynów do terapii nerkozastępczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5 części zamówienia: 1 Protamina 2 Piperacillin + Tazobaktam 3 Mirtazapine, Ambroxol 4 Płyn do terapii nerkozastępczych, sterylny roztwór 5 Płyn do technik nerkozastępczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostaw Cito
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ikard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach