Przetargi.pl
Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo

Gmina Kalinowo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-314 Kalinowo, ul. Mazurska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 87 60 , fax. 087 621 87 77
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalinowo
  ul. Mazurska 11
  19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 87 60, fax. 087 621 87 77
  REGON: 79067111300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Piętki, Iwaśki, Maże i Milewo, gmina Kalinowo pod nazwą: „Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo” 1.1. Dane techniczno - projektowe sieci wodociągowej i montażu urządzeń: • rurociąg wodociągowy PE100RC DN160 SDR17 – L = 4433 m, w tym przewiert PE100RC DN160 SDR17 – L = 1962 m, • rura osłonowa przewiertowa PE100RC SDR17 DN225, DN250 – L=203,5 m, • sprężarka tłokowa bezolejowa KCT 401-250ST ze zbiornikiem 250l Q=15l/min, P=1,0 MPa, p=2,4kW, • Wymiana zestawów wodomierzowych – wodomierze objętościowe o śr. nom. 15 mm, klasa R160, Q=2,5 wraz z nakładkami do odczytu radiowego 2. Szczegółowy opis zamówienia zawierają następujące dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Zał. Nr 5 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy, tj.: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. u. z 2019 r. poz. 310). - w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. - dokument wniesionego wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy - konto Zamawiającego: BS w Ełku O/Kalinowo nr 86 9331 0004 0020 0200 0286 0007; środki winny znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem: wadium do przetargu Nr ZP.271.4.3.2020; 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Zwrot wadium lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89, ust.1, pkt 7b).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie ma zastosowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4. Oświadczenia z art. 25a ust. 1 (zał. Nr 2 i 4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach