Przetargi.pl
POBYT BEZDOMNYCH PSÓW W SCHRONISKU

Gmina Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg

 • Adres: 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5/11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 61-63-961 , fax. (044) 61-63-960
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wola Krzysztoporska
  ul. Kościuszki 5/11 5/11
  97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie
  tel. (044) 61-63-961, fax. (044) 61-63-960
  REGON: 59064790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola-krzysztoporska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POBYT BEZDOMNYCH PSÓW W SCHRONISKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na terenie Gminy polegającej na wyłapywaniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wola Krzysztoporska oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazywane wykonawcy faksem lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy, który zostanie wybrany w wyniku postępowania przetargowego: - odbieranie na własny koszt zwierząt z miejsca ich przebywania wskazanego przez Zleceniodawcę, - utrzymywanie przyjętych zwierząt w czystości, - zakup pokarmu dla zwierząt ze środków własnych z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych, - przygotowanie karmy i karmienie zwierząt, - opieka nad zwierzętami, łącznie z opieką weterynaryjną, - prowadzenie dokumentacji i znakowania psów umożliwiające identyfikację zwierzęcia przez cały okres pobytu zwierzęcia w schronisku, - informowanie zleceniodawcy o wydaniu, sprzedaży lub padnięciu zwierzęcia, - przewożenie psów do schroniska środkiem transportu dopuszczonym do użycia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej sterylizacji/eutanazji psów po przebyciu przez zwierzę 14 dniowej kwarantanny w schronisku, - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów, - utrzymanie czystości i porządku w boksach, wybiegach oraz w otoczeniu schroniska, - prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej, - prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących, - przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, - usuwanie odpadów stałych i płynnych oraz zwłok zwierząt padłych lub poddanych eutanazji, - przedstawianie Zamawiającemu wraz z miesięczną fakturą informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt w schronisku według stanu na ostatni dzień miesiąca, ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu, wraz z załączeniem dokumentacji fotograficznej na płycie CD/DVD w formacie JPG - przejęte i złapane zwierzęta będą przebywały w schronisku dla bezdomnych zwierząt do czasu przekazania dotychczasowemu lub nowemu właścicielowi. - prowadzący schronisko, każdemu złapanemu zwierzęciu założy kartę informacyjną zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia, oraz przebieg jego pobytu w schronisku, - upoważnia się Wykonawcę do odpłatnego wydania schwytanego psa właścicielowi lub sprzedaży zwierzęcia osobie trzeciej. Sprzedaż może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od chwili przyjęcia zwierzęcia do schroniska. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód Wykonawcy, - Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia zwierząt aktualnie przebywających w schronisku ( wraz z ich transportem do schroniska, będących na utrzymaniu Urzędu. Przewidywany stan na koniec 2012 r. - 30 psów ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 933800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wola-krzysztoporska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach