Przetargi.pl
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: Renowacja hallu głównego i otwartej klatki schodowej w Muzeum w Łowiczu oraz remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego razem z fontanną w obrębie budynku Muzeum w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8373928 , fax. 46 8373663
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum w Łowiczu
  Stary Rynek 5/7 5/7
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 8373928, fax. 46 8373663
  REGON: 75049282100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlowicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury podległa samorządowi terytorialnemu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: Renowacja hallu głównego i otwartej klatki schodowej w Muzeum w Łowiczu oraz remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego razem z fontanną w obrębie budynku Muzeum w Łowiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: Renowacja hallu głównego i otwartej klatki schodowej w Muzeum w Łowiczu oraz remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego razem z fontanną w obrębie budynku Muzeum w Łowiczu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumlowicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach