Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8142472 w. 197 , fax. 046 8142474
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 14 14
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8142472 w. 197, fax. 046 8142474
  REGON: 75008127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawskiszpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 PLN słownie: pięć milionów złotych. 2. Okres kredytowania: 72 miesiące od daty zawarcia umowy. 3. Uruchomienie kredytu / pożyczki: 2 dni od daty zawarcia umowy, wypłata kredytu / pożyczki w jednej transzy (zakładany miesiąc uruchomienia środków: grudzień 2012). 4. Spłata kredytu / pożyczki: spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w okresach miesięcznych, w równych 72 ratach, w kwocie 1/72 kwoty pożyczki lub kredytu bankowego, przy czym pierwsza rata płatna będzie na dzień 31 styczeń 2013 roku (przy założeniu, że kredyt/pożyczka zostanie udzielona w miesiącu grudniu 2012 roku) zaś następne raty na koniec każdego następnego miesiąca - w przypadku gdy ostatni dzień danego miesiąca wypadnie w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego. 5. Spłata odsetek liczona od malejącego kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach miesięcznych wraz z ratami kapitałowymi. 6. Opłata prowizji w złotych polskich następować będzie w ratach miesięcznych wraz z ratami kapitałowymi i odsetkowymi. 7. Koszty usługi finansowania (cena ofertowa) stanowią wyłącznie: łączna wartość odsetek od kapitału zgodnie z zaoferowanym oprocentowaniem kredytu / pożyczki oraz prowizja Wykonawcy za uruchomienie środków finansowych. 8. Pożyczka lub kredyt nie mogą być obciążone innymi opłatami niż określone w pkt 7 kosztami usługi finansowania. 9. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu bez dodatkowych kosztów. 10. Zabezpieczenie kredytu/pożyczki: zastaw hipoteczny na nieruchomościach Powiatu Rawskiego (Działka Nr 307/9 i Nr 307/11-księga wieczysta Nr LD1R/00040066/0 o wartości rynkowej 6 740 000,00 zł oraz Działka Nr 314 -księga wieczysta Nr LD1R/00028707/6 o wartości rynkowej 525 000,00 zł) i cesja na kontrakcie z NFZ. 11. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w całości przez Wykonawcę i zastrzega, że jakakolwiek część nie może być powierzona podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu, płatne przelewem na konto: PKO BP O.Skierniewice nr: 54102045800000120200682195 z zaznaczeniem: WADIUM - Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 PLN. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Do oferty należy załączyć oryginał lub kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w terminie składania ofert. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do oferty należy załączyć kopię dokumentu, o którym mowa w pkt.b-e UWAGA! W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w treści gwarancji postanowienia art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania. 5. W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wadium wnosi ustanowiony Pełnomocnik. 6. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na pisemny wniosek Wykonawcy, który będzie zawierał: - numer przetargu, do którego zostało wniesione wadium -numer konta, na które ma być dokonany zwrot wadium. e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. g) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. a), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawskiszpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach