Przetargi.pl
Pielęgnacja, konserwacja i zabiegi eksploatacyjne nowych boisk Pola Zlotowego zlokalizowanych na Stadionie Olimpijskim przy ul. Mickiewicza 58 we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3473554 , fax. 071 3473339
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3473554, fax. 071 3473339
  REGON: 00032786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja, konserwacja i zabiegi eksploatacyjne nowych boisk Pola Zlotowego zlokalizowanych na Stadionie Olimpijskim przy ul. Mickiewicza 58 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pielęgnacja, konserwacja i zabiegi eksploatacyjne nowych boisk Pola Zlotowego zlokalizowanych na Stadionie Olimpijskim przy ul. Mickiewicza 58 we Wrocławiu. Obiekt podlegający przedmiotowej usłudze jest nowy, Wykonawca nawierzchni udzielił 3 letniej gwarancji od dnia odbioru robót (gwarancją objęty jest cały okres realizacji usługi). Wszystkie prace powinny być realizowane zgodnie z instrukcją firmy wykonującej nawierzchnie, w taki sposób by Zamawiający nie utracił gwarancji Wykonawcy nawierzchni. W przypadku, gdy Zamawiający utraci gwarancję Wykonawcy nawierzchni przez nieprawidłową pielęgnację i konserwację nawierzchni, Wykonawca pokryje wszelkie koszty jej ewentualnej naprawy bądź wymiany, zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej, nawierzchni trawiastej ciągów pieszych pomiędzy boiskami z kratką chodnikową oraz konserwacji i utrzymaniu nawierzchni trawiastej trybun ziemnych (skarpy). Wielkość zamówienia poniżej 193.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do 21.07.2011 r. do godziny 12.00. Pozostałe wymagania odnośnie wadium zawarte sa w Rozdziale VIII. SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach