Przetargi.pl
Dostawa, montaż i dzierżawa zbiorników na gaz oraz dostawa gazu

Gmina Marciszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7410208 , fax. 075 7410208
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marciszów
  ul. Szkolna 6 6
  58-410 Marciszów, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7410208, fax. 075 7410208
  REGON: 23082134500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i dzierżawa zbiorników na gaz oraz dostawa gazu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa trzech zbiorników na gaz płynny propan wraz z przyłączem gazowym oraz dostawa gazu propan techniczny na potrzeby Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 3 zbiorniki na gaz płynny o pojemności 2.700 l każdy wyposażone w: -upustowy zawór bezpieczeństwa -zawór poboru fazy gazowej -zawór poboru fazy ciekłej -zawór napełniania zbiornika -wskaźnik stopnia napełniania zbiornika Zbiorniki należy posadowić każdy na osobnej płycie żelbetowej o grubości 20 cm o wymiarach 1,20 m X 2,40 m. Zbiorniki powinny posiadać króćce do poboru fazy ciekłej (poprzez które należy połączyć ze sobą dolne przestrzenie zbiorników). Zbiorniki powinny na gaz winny posiadać atest. Roboty montażowe instalacji zbiornikowej i przyłącza może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wszystkie urządzenia i przybory gazowe winny posiadać certyfikat jakości i znak bezpieczeństwa B. Zbiornik wraz z osprzętem podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego Do obowiązków wykonawcy zamówienia należy wykonywanie okresowych przeglądów instalacji zbiornikowej w terminach wynikających z obowiązujących unormowań w tym zakresie oraz ponoszenie kosztów okresowych inspekcji UDT. Wykonawca zapewni całodobowy serwis techniczny instalacji zbiornikowej w tym niezwłoczne dokonywanie napraw i usterek zgłaszanych przez zamaiajacego Planowany roczny pobór gazu ok. 35.000 litrów rocznie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091221104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.marciszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach