Przetargi.pl
PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”

Gmina Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 212 643 , fax. 59 811 26 44
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Dąbrówka
  Gdańska 5
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 598 212 643, fax. 59 811 26 44
  REGON: 77097950700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.czarnadabrowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Dębach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym remontu odcinka istniejącej drogi gminnej nr 148013G biegnącej przez miejscowość Dęby, obejmujący teren działki o nr 9 i 29 w obrębie Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski. Na całości remontowanego odcinka drogi długości 860,0m i szerokości 4 m, planuje się wykonanie robót nawierzchniowych odtworzeniowych polegających na wykonaniu sprysku istniejącego podłoża emulsją asfaltową i ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm dla warstwy ścieralnej . Remont obejmuje również odtworzenie nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu w technologii jak dla drogi głównej oraz uzupełnienie istniejących poboczy szerokości 2x0,50m pospółką śr.gr. 2cm, a także w celu spowolnienia ruchu na drodze, wykonanie 2 wyniesionych spowalniaczy z kostki betonowej oraz. wykonanie oznakowania remontowanej drogi .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. ; 5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy; 7. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach