Przetargi.pl
Pełnienie pełnobranż. nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowl. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 170747767
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie pełnobranż. nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowl. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności pełnobranżowego nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)”.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia:Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:- w specjalności drogowej, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:A. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:a) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży budowlanej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,c) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/ nie spełnia w oparciu o w/w dokumenty.B. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową dróg o: długości co najmniej 1 km każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach