Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn.Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap_budowa oczyszczalni ścieków.

Gmina Mielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6577003 , fax. 085 6577121
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielnik
  ul. Piaskowa 38 38
  17-307 Mielnik, woj. podlaskie
  tel. 085 6577003, fax. 085 6577121
  REGON: 05065945000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl (BIP)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn.Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap_budowa oczyszczalni ścieków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w następującym zakresie: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap-budowa oczyszczalni ścieków. 1. Zamówienie obejmuje : 1) kontrolę wykonanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego, w sposób stały podczas prowadzenia prac budowlanych, 2) kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym , 3) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego operacji oraz przeglądu pogwarancyjnego zamówienia. 4) przebywanie na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu. 2. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na warunkach ustalonych w umowie oraz stosownie do wymagań wynikających ze współfinansowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013. 3. Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane ( tj. Dz.U.z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późń.zm.)tj: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , 4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania, 5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także , na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 6) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem w dziennik budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 7) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 4.Inwestycja dla której będzie prowadzony nadzór swoim zakresem obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielnik,tj.: oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej typu SBR o przepustowości Qdśr = 230 m3/d wraz z urządzeniami budowlanymi tj. przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym, kanałem ścieków oczyszczonych, ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową. Część mechaniczną oczyszczalni stanowią: - zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku - sito i piaskownik, - stacja zlewcza ścieków dowożonych, - zbiornik retencyjny ścieków Część biologiczną oczyszczalni stanowią: - reaktory SBR, tj. 6szt. reaktorów SBR prefabrykowanych z tworzyw sztucznych o o poj. 2x15 m3 każdy, które są zlokalizowane w hali technologicznej budynku oczyszczalni Część osadową stanowią: - 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu o poj. 60 m3 , - urządzenie workowe do odwadniania osadu DRAIMAD, - utwardzony plac składowy osadu pod wiatą. Oczyszczalnia ścieków składać się będzie z następujących obiektów i urządzeń: - zbiornik retencyjny ścieków o poj. 60 m3 - budynek oczyszczalni ścieków o kubaturze 1895 m2 - budynek agregatu z częścią składową osadu o kubaturze 248 m2 - wylot rurociągu ścieków oczyszczonych do odbiornika /rz. Bug/ 263 m - ogrodzenie oczyszczalni ścieków o długości 205 m - wyposażenie technologiczne oczyszczalni - elektroenergetyczne zewnętrzne sieci zasilające 15 kV i 0,4 kV z transformatorową stacją słupową - przepompownia sieciowa P1 1500mm - kanał tłoczny w rurze osłonowej - 1636 m Infrastrukturę stanowić będą: - zjazd z drogi powiatowej - droga wewnętrzna o szer. 3,5 m z parkingiem dla samochodów osobowych - kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej oraz rurociągi tłoczne - przyłącze wodociągowe - elektroenergetyczne przyłącza kablowe do budynków z wewnętrzną instalacją elektryczną i agregatem prądotwórczym 100 kVA - oświetlenie terenu oczyszczalni - zieleń izolacyjna , ozdobna i trawniki. 5.Szczegółowy zakres inwestycji, której przedmiot zamówienia dotyczy, określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja jest dostępna na stronie zamawiającego :www.mielnik.com.pl (BIP) w zakładce ogłoszenia-przetargi Nr RG.341-2/10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielnik.com.pl(BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach